Siste nytt

Aksjeprisen i Nord Prosjektfinansiering har økt

16.09.2021 økte vi aksjeprisen til Nord Prosjektfinansiering aksjene fra kr 1.180,- til 1.420,- per aksje.

«Lappland kraftverk er et spennende prosjekt» skriver olje- og energiminister Tina Bru til Stortinget

Vedrørende skriftlig spørsmål fra Stortinget – stortingsrepresentant Runar Sjåstad til olje- og energiministeren og svar fra statsråd Tina Bru.

Stortinget har i realiteten stilt slik spørsmål:

Kan statsråden redegjøre for hvorfor søknaden (innforstått meldingen) ikke er behandlet og sendt på ordinær høring jfr. regelverket ?.  

Regjeringen har i realiteten besvart spørsmålet slik:

NVE opplyser at meldingen vil bli sendt på høring så fort den er oppdatert og oversatt.

Begrunnelse – deriblant: 

Behandlingen av større vannkraftverk starter med en melding med forslag til utredningsprogram etter bestemmelsene i forskrift om konsekvensutredning (KU-forskriften). Meldingen sendes på høring, før NVE fastsetter utredningsprogram. Deretter kan tiltakshaver gjennomføre at konsekvensutredninger (KU). Når KU er ferdig, kan konsesjonssøknad med KU og fagutredninger sendes NVE.  

Norske myndigheter har avklart med svenske myndigheter at vassdragsinngrepene i Sverige skal behandles av svenske myndigheter etter svensk lovverk. Inngrepene på norsk side skal behandles av norske myndigheter etter norsk lovgivning.

NVE opplyser at status i arbeidet med meldingen er at direktoratet har bedt tiltakshaver gjøre enkelte oppdateringer av meldingsutkastet, samt stilt krav om at meldingen oversettes til svensk og nordsamisk.

«Lappland kraftverk er et spennende prosjekt, men det er viktig å ha klart for seg at prosjektet omfatter vassdragstiltak med arealinngrep både på norsk og svensk side og er avhengig av tillatelser fra begge lands myndigheter.»

***

Stiftelse av nytt selskap

MuskenSenter har stiftet ett nytt selskap, Nord Prosjektfinansiering AS for finansiering av prosjektutviklingen av Lappland kraftverk prosjektet.

Vi har store forventninger til denne nyetableringen da det her er tilrettelagt for «utbytteaksjer» med betydelig aksjeutbytte, mulighet til reinvestering og at investor kan under gitte forutsetninger få avtaleregulert erverv av en betydelig andel aksjer og eventuelt hele Nord Prosjektfinansiering AS.

Størrelsen på aksjeutbyttet i Nord Prosjektfinansiering AS kan i stor utstrekning; sammenlignes med aksjeutbyttet hos Lappland Kraft AS og kan betraktes som et avbøtende tiltak da vi ikke kan selge aksjer i produksjonsselskapet Lappland Kraft AS.

Kjøp av en større andel aksjer i selskapet kan skape en plattform for samarbeid om hele Lappland kraftverk prosjektet og andre nye vannkraft utviklingsrelaterte prosjekter.

Lappland Kraft AS ved sine eiere er de største rådighets havere til vannkraftressurser/vannfall i Lappland/Sameland (de aktuelle samiske områdene det her gjelder).

Selskapet inviterer derfor potensielle investorer til å være med på et stort og målrettet grenseoverskridende miljø- og naturvennlig vannkraft utvikling, med også betydelig nytteverdi for vårt lokale og regionale miljø og samfunn.

Aksjeutbytter har økt

15.03.2021 økte vi aksjeutbyttet til MuskenSenter Energi aksjene fra kr 1.560,- til 3.020,- per aksje. Det samme gjorde aksjeutbyttet til Lappland Prosjektutvikling aksjene, fra kr 23.400,- til 30.000,- per aksje.

Aksjeprisene har økt

01.04.2020 steg aksjeprisen til MuskenSenter Energi fra kr 3.000,- til 3.500,- per aksje. Det samme gjorde aksjeprisen til Lappland Prosjektutvikling, fra kr 3.500,- til 4.000,- per aksje.

Brev fra Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE)

NVE foreslår å sende endret meldingen på høring i norge. 

Regnskapet 2019

Her finner du MuskenSenters regnskap for 2019.

Hold deg oppdatert

Vi holder deg gjerne informert og oppdatert på vårt spennende prosjekt. Vi har derfor laget et Nyhetsbrev som vil inneholde prosjektstatus og utvikling i saksprosessen.

Det vil bare bli sendt ut nyhetsbrev når vi har ny informasjon som vil være av interesse for prosjektets fremdrift. 

Abonnér på vår nyhetsoppdatering!