Siste nytt – prosjektoppdatering

Brev til Energidepartementet ved Energiminister Terje Aasland 31.01.2024 «Melding Lappland kraftverk» av 20. august 2017 bes sendt på høring i NorgeVannkraftutbygging basert på samenes vannressurser...

Klage sendt til EFTAs overvåkningsorgan («ESA») for Norges brudd på EØS-rettenLaponia Center AB, Sverige, MuskenSenter AS og Lappland Kraft AS, har 27.10.2023 sendt klage til EFTAs overvåkningsorgan...

Meldingen må bli sendt på høring

Meldingen må bli sendt på høring

OED må instruere NVE om å sende «Meldingen Lappland kraftverk» 20.08.2017 – med søkers/tiltakshavers forslag til utredningsprogram – på høring til berørte parter i Norge.
Meldingen er utarbeidet av Multiconsult, Oslo og er en plan om Lappland kraftverk prosjektet og skal behandles etter gjeldende norsk lovgivning, herunder «Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten» 11 mai 1929.

Brev til Statsministerens kontor

Brev til Statsministerens kontor

Vi har planer om utbygging av mer vannkraft i Nord» – for utvikling av det lokale næringslivet. La samene få delta også i; verdiskaping, løsning av energikrisen, utvikling av det lokale næringslivet / samfunnet / kulturen, i den stat Kongen sa, «er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer».

Vi har planer om utbygging av mer vannkraft i Nord

Vi har planer om utbygging av mer vannkraft i Nord

Vi har planer om utbygging av mer vannkraft i Nord-Norge med Lappland kraftverk prosjektet som gir 612 MW, 2100 GWh/ 2,1 TWh (kraft til ca. 105 000 husstander).Statnett skriver i sin områdeplan nord...

MuskenSenters kommentar til OED

MuskenSenters kommentar til OED

OED svarte MuskenSenter ved brev 24.08.2022.Vi har fått kommenterer til statsrådens anførsel, som kan oppsummeres slik: «Konvensjon - vedrørende vassdragsretten» av 11. mai 1929 (som er ratifisert...

Brev fra OED 24.08.22

Brev fra OED 24.08.22

Olje- og energidepartementet (OED) ved Statsråden har besvart henvendelsene ved brev av 24.08.2022 Olje- og energidepartementet (OED) ved Statsråden har besvart henvendelsene ved brev av 24.08.2022,...

Brev til Energidepartementet ved Energiminister Terje Aasland 31.01.2024 «Melding Lappland kraftverk» av 20. august 2017 bes sendt på høring i NorgeVannkraftutbygging basert på samenes vannressurser - samenes «rådighet» over vannet i Lappland/Sameland - og større...

Klage sendt til EFTAs overvåkningsorgan («ESA») for Norges brudd på EØS-rettenLaponia Center AB, Sverige, MuskenSenter AS og Lappland Kraft AS, har 27.10.2023 sendt klage til EFTAs overvåkningsorgan («ESA») mot Kongeriket Norge med anmodning om å iverksette...

De største bidragsyterne til utvikling av vannkraft i Nord venter på at Regjeringen skal følge loven

Samene kan bli de største bidrags­ytere til utvikling av vannkraft i Nord – nå må bare regjeringen se fordelene for å følge loven

Meldingen må bli sendt på høring

OED må instruere NVE om å sende «Meldingen Lappland kraftverk» 20.08.2017 – med søkers/tiltakshavers forslag til utredningsprogram – på høring til berørte parter i Norge.
Meldingen er utarbeidet av Multiconsult, Oslo og er en plan om Lappland kraftverk prosjektet og skal behandles etter gjeldende norsk lovgivning, herunder «Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten» 11 mai 1929.

Brev til Statsministerens kontor

Vi har planer om utbygging av mer vannkraft i Nord» – for utvikling av det lokale næringslivet. La samene få delta også i; verdiskaping, løsning av energikrisen, utvikling av det lokale næringslivet / samfunnet / kulturen, i den stat Kongen sa, «er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer».

Vi har planer om utbygging av mer vannkraft i Nord

Vi har planer om utbygging av mer vannkraft i Nord-Norge med Lappland kraftverk prosjektet som gir 612 MW, 2100 GWh/ 2,1 TWh (kraft til ca. 105 000 husstander).Statnett skriver i sin områdeplan nord – ifølge dagspressen Fremover Statnett skriver i et brev i desember...

Selger ev. hele aksjeposten (100%) i Lappland Vannkraft Prosjekt AS (sus)

Notat til: Potensiell Investor   Lappland Vannkraft Prosjekt AS (sus)   MuskenSenter AS selger eventuelt hele aksjeposten (100 prosent) i Lappland Vannkraft Prosjekt AS, til en eller flere Investorer slik det her følger. Lappland Vannkraft Prosjekt AS er et...

MuskenSenters kommentar til OED

OED svarte MuskenSenter ved brev 24.08.2022.Vi har fått kommenterer til statsrådens anførsel, som kan oppsummeres slik: «Konvensjon - vedrørende vassdragsretten» av 11. mai 1929 (som er ratifisert av 14 nasjoner) – «er imidlertid gammel og må suppleres med...

Brev fra OED 24.08.22

Olje- og energidepartementet (OED) ved Statsråden har besvart henvendelsene ved brev av 24.08.2022 Olje- og energidepartementet (OED) ved Statsråden har besvart henvendelsene ved brev av 24.08.2022, deriblant slik det her følger, sitat: «Konvensjonen er imidlertid...

«Ny industri avhenger av Lappland-utbygging» – skriver Energiteknikk fagbladet og Nettavisen

Lappland-utbyggingen gir «flyt av kraft mellom nord og sør» uavhengig/uten å  sette den i sammenheng med nettutviklingen mellom landsdelene i Norge.Det er spesielt interessant at journalisten Atle Abelsen har framstilt saken så langt treffende som han gjør....

Aksjeprisene har blitt justert

12.05.2023 økte aksjeprisene i:

Nord Prosjektfinansiering til kr 4.100,- per aksje.
MuskenSenter Energi til kr 6.680,- per aksje.

Aksjeprisen i Nord Prosjektfinansiering har økt

16.05.2022 økte aksjeprisen til Nord Prosjektfinansiering fra kr 3.170,- til 3.790,- per aksje.

Aksjeprisene har blitt justert

13.05.2022 økte aksjeprisene i:

Nord Prosjektfinansiering til kr 3.170,- per aksje.
MuskenSenter Energi til kr 6.030,- per aksje.
Lappland Prosjektutvikling til kr 7.800,- per aksje.

MuskenSenter Årsregnskap 2021

Aksjeprisen i Nord Prosjektfinansiering har økt

08.03.2022 økte aksjeprisen til Nord Prosjektfinansiering fra kr 1.940,- til 2.440,- per aksje.

Aksjeprisen i Nord Prosjektfinansiering har økt

11.02.2022 økte aksjeprisen til Nord Prosjektfinansiering fra kr 1.700,- til 1.940,- per aksje.

Olje- og energidepartementet har besvart søkers henvendelse

Olje- og energidepartementet har besvart søkers henvendelse vedrørende fremdriften i saken/melding om Lappland kraftverk deriblant slik, sitat:

«Etter departementets oppfatning vil den etterspurte fremdriften i saken sikres ved å gjøre de endringer og tilføyelser i meldingen , som relevant KU-myndighet med hjemmel i KU-regelverket har bedt om».

«Så fort meldingen er oppdatert slik NVE har bedt om, vil denne kunne sendes på høring».

Aksjeprisen i Nord Prosjektfinansiering har økt

18.10.2021 økte vi aksjeprisen til Nord Prosjektfinansiering aksjene fra kr 1.420,- til 1.700,- per aksje.

Prosjektrisikoen ved Lappland kraftverk er betydelig redusert etter Stortingsvalget

Lapplands/Samelands store vannkraftressurser og vannfall, med fokusering på samenes «rådighet» – særlige rettigheter – over aktuell svensk land, territorier, vannkraftressurser og vannfall.  

Lappland kraftverk prosjektet har etter vår oppfatning ingen spesiell og eller vesentlig prosjektrisiko, med hensyn til juridisk, teknisk, økonomisk, miljø og samfunns risiko.

Det har derimot vært en betydelig politisk risiko, med negativ effekt knyttet til manglende norsk behandling av Meldingen for Lappland kraftverk (06.12.2017), til tross av at denne er basert på forvaltningslovens bestemmelser, herunder «Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige» av 11. mai 1929.  

Den politisk risikoen (som anført) er etter vår oppfatning betydelig redusert etter Stortingsvalget. Se i denne forbindelse skriftlig spørsmål fra Stortinget til regjeringen Solberg, ved stortingsrepresentant Runar Sjåstad og svar fra statsråd Tina Bru. Stortingets dokument nr. 15:2838 (2020-2021), innlevert 20.08.2021, besvart 27.09.2021.

Nord-norsk nærings- og samfunnsliv vil etter dette få nye næringsrettede, offentlige og politiske samarbeidskonstellasjoner om de store/viktige vannkraft-ressursene i Lappland/Sameland.

Lappland kraftverk blir det mest miljøvennlige større kraftverk vi kjenner til, med mange miljøforebyggende virkninger. Kraftverket blir ryggraden i; lokal næringsutvikling, betydelig verdiskapning og overgang til fornybare energisystemer. 

Det er grunnlag til å mene at vi har en god dialog med Stortinget i forbindelse «Melding Lappland kraftverk» av 06.12.2017. Maktskiftet vil trolig skape; større aksept for de altuelle samenes «rådighet» (eier rett) til svenske vannressurser og vannfall, som er lovbestemt i svensk og internasjonal lovgivning, og et fremtids-rettet samisk, norsk og svensk nærings- og samfunnsliv i Nordland og Norrlands indland.

«Lappland kraftverk er et spennende prosjekt» skriver olje- og energiminister Tina Bru til Stortinget

Vedrørende skriftlig spørsmål fra Stortinget – stortingsrepresentant Runar Sjåstad til olje- og energiministeren og svar fra statsråd Tina Bru.

Stortinget har i realiteten stilt slik spørsmål:

Kan statsråden redegjøre for hvorfor søknaden (innforstått meldingen) ikke er behandlet og sendt på ordinær høring jfr. regelverket ?.  

Regjeringen har i realiteten besvart spørsmålet slik:

NVE opplyser at meldingen vil bli sendt på høring så fort den er oppdatert og oversatt.

Begrunnelse – deriblant: 

Behandlingen av større vannkraftverk starter med en melding med forslag til utredningsprogram etter bestemmelsene i forskrift om konsekvensutredning (KU-forskriften). Meldingen sendes på høring, før NVE fastsetter utredningsprogram. Deretter kan tiltakshaver gjennomføre at konsekvensutredninger (KU). Når KU er ferdig, kan konsesjonssøknad med KU og fagutredninger sendes NVE.  

Norske myndigheter har avklart med svenske myndigheter at vassdragsinngrepene i Sverige skal behandles av svenske myndigheter etter svensk lovverk. Inngrepene på norsk side skal behandles av norske myndigheter etter norsk lovgivning.

NVE opplyser at status i arbeidet med meldingen er at direktoratet har bedt tiltakshaver gjøre enkelte oppdateringer av meldingsutkastet, samt stilt krav om at meldingen oversettes til svensk og nordsamisk.

«Lappland kraftverk er et spennende prosjekt, men det er viktig å ha klart for seg at prosjektet omfatter vassdragstiltak med arealinngrep både på norsk og svensk side og er avhengig av tillatelser fra begge lands myndigheter.»

***

Stiftelse av nytt selskap

MuskenSenter har stiftet ett nytt selskap, Nord Prosjektfinansiering AS for finansiering av prosjektutviklingen av Lappland kraftverk prosjektet.

Vi har store forventninger til denne nyetableringen da det her er tilrettelagt for «utbytteaksjer» med betydelig aksjeutbytte, mulighet til reinvestering og at investor kan under gitte forutsetninger få avtaleregulert erverv av en betydelig andel aksjer og eventuelt hele Nord Prosjektfinansiering AS.

Størrelsen på aksjeutbyttet i Nord Prosjektfinansiering AS kan i stor utstrekning; sammenlignes med aksjeutbyttet hos Lappland Kraft AS og kan betraktes som et avbøtende tiltak da vi ikke kan selge aksjer i produksjonsselskapet Lappland Kraft AS.

Kjøp av en større andel aksjer i selskapet kan skape en plattform for samarbeid om hele Lappland kraftverk prosjektet og andre nye vannkraft utviklingsrelaterte prosjekter.

Lappland Kraft AS ved sine eiere er de største rådighets havere til vannkraftressurser/vannfall i Lappland/Sameland (de aktuelle samiske områdene det her gjelder).

Selskapet inviterer derfor potensielle investorer til å være med på et stort og målrettet grenseoverskridende miljø- og naturvennlig vannkraft utvikling, med også betydelig nytteverdi for vårt lokale og regionale miljø og samfunn.

Aksjeutbytter har økt

15.03.2021 økte vi aksjeutbyttet til MuskenSenter Energi aksjene fra kr 1.560,- til 3.020,- per aksje. 

Aksjeprisene har økt

01.04.2020 steg aksjeprisen til MuskenSenter Energi fra kr 3.000,- til 3.500,- per aksje. Det samme gjorde aksjeprisen til Lappland Prosjektutvikling, fra kr 3.500,- til 4.000,- per aksje.

Brev fra Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE)

NVE foreslår å sende endret meldingen på høring i norge. 

Regnskapet 2019

Her finner du MuskenSenters regnskap for 2019.

Hold deg oppdatert

Vi holder deg gjerne informert og oppdatert på vårt spennende prosjekt. Vi har derfor laget et Nyhetsbrev som vil inneholde prosjektstatus og utvikling i saksprosessen.

Det vil bare bli sendt ut nyhetsbrev når vi har ny informasjon som vil være av interesse for prosjektets fremdrift. 

Abonnér på vår nyhetsoppdatering!

Jeg ønsker å holdes oppdatert