Siste nytt

Aksjeprisen i Nord Prosjektfinansiering har økt

16.05.2022 økte aksjeprisen til Nord Prosjektfinansiering fra kr 3.170,- til 3.790,- per aksje.

Aksjeprisene har blitt justert

13.05.2022 økte aksjeprisene i:

Nord Prosjektfinansiering til kr 3.170,- per aksje.
MuskenSenter Energi til kr 6.030,- per aksje.
Lappland Prosjektutvikling til kr 7.800,- per aksje.

MuskenSenter Årsregnskap 2021

«Samisk vannkraftutbygging»

 1. Svensk «Samisk vannkraftutbygging» ved Lappland kraftverk prosjektet i Lule/Pite Lappmarken i Sverige, og med Lappland kraftstasjon i Sulitjelma i Norge.
 1. Ny 420 kV nettilknytning fra kraftstasjon i Sulitjelma til Seitevarre/ Helliga fallet kraftverk (svenska kraftnät) i Jokkmokk kommune i Sverige er planlagt ved egen melding til NVE, på grunn av manglende nettilknytnings kapasitet mot sentralnettet i Nord-Norge. Eventuelt nettilknytning mot markedet i Salten regionen kan etableres, om det gis grunnlag til dette og blir under ellers like vilkår.
 1. Svensk vannfallenergi – vann, vannfall og fallrettighet – reguleres i tunnel fra svenske vassdrag i Sverige og dels fra svensk-norske grensevassdrag, for elkraftproduksjon ved planlagt kraftstasjon i Sulitjelma og med utløp av vannet til Saltdalsfjorden, som är en del av Atlanten.
 1. Vilkår for å få drive virksomhet med svenske vannkraftressurser:
 • «För att få bedriva vattenverksamhet skall verksamhetsutövaren ha rådighet över vattnet inom det område där verksamheten skall bedrivas. «Rådighet» her gjelder: «retten til å utnytte og bruke vannet». Svensk «Lag (1989:812)» 2. kap. § 1.
 1. «Rådighet» över vatten inom det område där verksamheten skall bedrivas:
 • Lule/Pite Lappmarken samene har «rådighet» over vannet/ vannressurser (retten til å utnytte og bruke vannet) inom det område där verksamheten skall bedrivas, herunder i de områder aktuelle samer tradisjonelt har eiet, brukt, befolket eller ervervet, basert på «urminnens hävd». Svensk lovgivning og bestemmelse i Sveriges «Högsta domstolens» dom av 23. januar 2020.
 1. Tillatelse til å anvende vann fra svenske «nationalälverna»:
 • Tillatelse til å anvende vann fra aktuelle svenske «nationalälverna» til kraftformål er betinget av at, foretagendet/tiltaket er et ledd i utvikling av det lokale næringslivet og «för att få bedriva vattenverksamhet skall verksamhetsutövaren ha rådighet över vattnet inom det område där verksamheten skall bedrivas». Svenske «Miljöbalk (1989:808)» 4 kap. 1 §.
 1. Tillatelse til «Innsendelse av søknad», herunder behandling og konsekvensutredning av planlagt bygging av det aktuelle kraftverket, er gitt av svensk bemyndiget myndighet:
 • Mark- ovh miljødomstolen og Sveriges og Regering v/Miljö och energi-departementet, har avgitt «förklaring»/»beslut»/uttalelse, i samsvar med «svensk-norska vattenrättskonventionen» av 11 maj 1929 art. 14, sitat: «Mark-och miljödomstolen finner för närvarande inget hinder mot att Laponia Center AB och MuskenSenter AS i Norge ansöker om att uppföra det aktuella kraftverket.» og regeringens beslut er, sitat: «Regeringen förklarar att en prövning av ansökan om tillstånd till Lappland kraftverk ska göras i Sverige.». Se, «vattenrättskonventionen» art. 14, pkt. 1, som fastsetter at søknaden skal være fulgt av, uttalelse om at det fra dets side (svensk side) intet er å innvende mot at søknaden optas til behandling.
 1. Företagendet är enligt (i samsvar med) «svensk-norska vattenrättskonventionen» av 11 maj 1929, svensk lagstiftning, EU- og EØS-retten og EØS-avtalens bestemmelser.

Aksjeprisen i Nord Prosjektfinansiering har økt

08.03.2022 økte aksjeprisen til Nord Prosjektfinansiering fra kr 1.940,- til 2.440,- per aksje.

Aksjeprisen i Nord Prosjektfinansiering har økt

11.02.2022 økte aksjeprisen til Nord Prosjektfinansiering fra kr 1.700,- til 1.940,- per aksje.

Olje- og energidepartementet har besvart søkers henvendelse

Olje- og energidepartementet har besvart søkers henvendelse vedrørende fremdriften i saken/melding om Lappland kraftverk deriblant slik, sitat:

«Etter departementets oppfatning vil den etterspurte fremdriften i saken sikres ved å gjøre de endringer og tilføyelser i meldingen , som relevant KU-myndighet med hjemmel i KU-regelverket har bedt om».

«Så fort meldingen er oppdatert slik NVE har bedt om, vil denne kunne sendes på høring».

Aksjeprisen i Nord Prosjektfinansiering har økt

18.10.2021 økte vi aksjeprisen til Nord Prosjektfinansiering aksjene fra kr 1.420,- til 1.700,- per aksje.

Prosjektrisikoen ved Lappland kraftverk er betydelig redusert etter Stortingsvalget

Lapplands/Samelands store vannkraftressurser og vannfall, med fokusering på samenes «rådighet» – særlige rettigheter – over aktuell svensk land, territorier, vannkraftressurser og vannfall.  

Lappland kraftverk prosjektet har etter vår oppfatning ingen spesiell og eller vesentlig prosjektrisiko, med hensyn til juridisk, teknisk, økonomisk, miljø og samfunns risiko.

Det har derimot vært en betydelig politisk risiko, med negativ effekt knyttet til manglende norsk behandling av Meldingen for Lappland kraftverk (06.12.2017), til tross av at denne er basert på forvaltningslovens bestemmelser, herunder «Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige» av 11. mai 1929.  

Den politisk risikoen (som anført) er etter vår oppfatning betydelig redusert etter Stortingsvalget. Se i denne forbindelse skriftlig spørsmål fra Stortinget til regjeringen Solberg, ved stortingsrepresentant Runar Sjåstad og svar fra statsråd Tina Bru. Stortingets dokument nr. 15:2838 (2020-2021), innlevert 20.08.2021, besvart 27.09.2021.

Nord-norsk nærings- og samfunnsliv vil etter dette få nye næringsrettede, offentlige og politiske samarbeidskonstellasjoner om de store/viktige vannkraft-ressursene i Lappland/Sameland.

Lappland kraftverk blir det mest miljøvennlige større kraftverk vi kjenner til, med mange miljøforebyggende virkninger. Kraftverket blir ryggraden i; lokal næringsutvikling, betydelig verdiskapning og overgang til fornybare energisystemer. 

Det er grunnlag til å mene at vi har en god dialog med Stortinget i forbindelse «Melding Lappland kraftverk» av 06.12.2017. Maktskiftet vil trolig skape; større aksept for de altuelle samenes «rådighet» (eier rett) til svenske vannressurser og vannfall, som er lovbestemt i svensk og internasjonal lovgivning, og et fremtids-rettet samisk, norsk og svensk nærings- og samfunnsliv i Nordland og Norrlands indland.

«Lappland kraftverk er et spennende prosjekt» skriver olje- og energiminister Tina Bru til Stortinget

Vedrørende skriftlig spørsmål fra Stortinget – stortingsrepresentant Runar Sjåstad til olje- og energiministeren og svar fra statsråd Tina Bru.

Stortinget har i realiteten stilt slik spørsmål:

Kan statsråden redegjøre for hvorfor søknaden (innforstått meldingen) ikke er behandlet og sendt på ordinær høring jfr. regelverket ?.  

Regjeringen har i realiteten besvart spørsmålet slik:

NVE opplyser at meldingen vil bli sendt på høring så fort den er oppdatert og oversatt.

Begrunnelse – deriblant: 

Behandlingen av større vannkraftverk starter med en melding med forslag til utredningsprogram etter bestemmelsene i forskrift om konsekvensutredning (KU-forskriften). Meldingen sendes på høring, før NVE fastsetter utredningsprogram. Deretter kan tiltakshaver gjennomføre at konsekvensutredninger (KU). Når KU er ferdig, kan konsesjonssøknad med KU og fagutredninger sendes NVE.  

Norske myndigheter har avklart med svenske myndigheter at vassdragsinngrepene i Sverige skal behandles av svenske myndigheter etter svensk lovverk. Inngrepene på norsk side skal behandles av norske myndigheter etter norsk lovgivning.

NVE opplyser at status i arbeidet med meldingen er at direktoratet har bedt tiltakshaver gjøre enkelte oppdateringer av meldingsutkastet, samt stilt krav om at meldingen oversettes til svensk og nordsamisk.

«Lappland kraftverk er et spennende prosjekt, men det er viktig å ha klart for seg at prosjektet omfatter vassdragstiltak med arealinngrep både på norsk og svensk side og er avhengig av tillatelser fra begge lands myndigheter.»

***

Stiftelse av nytt selskap

MuskenSenter har stiftet ett nytt selskap, Nord Prosjektfinansiering AS for finansiering av prosjektutviklingen av Lappland kraftverk prosjektet.

Vi har store forventninger til denne nyetableringen da det her er tilrettelagt for «utbytteaksjer» med betydelig aksjeutbytte, mulighet til reinvestering og at investor kan under gitte forutsetninger få avtaleregulert erverv av en betydelig andel aksjer og eventuelt hele Nord Prosjektfinansiering AS.

Størrelsen på aksjeutbyttet i Nord Prosjektfinansiering AS kan i stor utstrekning; sammenlignes med aksjeutbyttet hos Lappland Kraft AS og kan betraktes som et avbøtende tiltak da vi ikke kan selge aksjer i produksjonsselskapet Lappland Kraft AS.

Kjøp av en større andel aksjer i selskapet kan skape en plattform for samarbeid om hele Lappland kraftverk prosjektet og andre nye vannkraft utviklingsrelaterte prosjekter.

Lappland Kraft AS ved sine eiere er de største rådighets havere til vannkraftressurser/vannfall i Lappland/Sameland (de aktuelle samiske områdene det her gjelder).

Selskapet inviterer derfor potensielle investorer til å være med på et stort og målrettet grenseoverskridende miljø- og naturvennlig vannkraft utvikling, med også betydelig nytteverdi for vårt lokale og regionale miljø og samfunn.

Aksjeutbytter har økt

15.03.2021 økte vi aksjeutbyttet til MuskenSenter Energi aksjene fra kr 1.560,- til 3.020,- per aksje. Det samme gjorde aksjeutbyttet til Lappland Prosjektutvikling aksjene, fra kr 23.400,- til 30.000,- per aksje.

Aksjeprisene har økt

01.04.2020 steg aksjeprisen til MuskenSenter Energi fra kr 3.000,- til 3.500,- per aksje. Det samme gjorde aksjeprisen til Lappland Prosjektutvikling, fra kr 3.500,- til 4.000,- per aksje.

Brev fra Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE)

NVE foreslår å sende endret meldingen på høring i norge. 

Regnskapet 2019

Her finner du MuskenSenters regnskap for 2019.

Hold deg oppdatert

Vi holder deg gjerne informert og oppdatert på vårt spennende prosjekt. Vi har derfor laget et Nyhetsbrev som vil inneholde prosjektstatus og utvikling i saksprosessen.

Det vil bare bli sendt ut nyhetsbrev når vi har ny informasjon som vil være av interesse for prosjektets fremdrift. 

Abonnér på vår nyhetsoppdatering!