Lappland-utbyggingen gir «flyt av kraft mellom nord og sør» uavhengig/uten å  sette den i sammenheng med nettutviklingen mellom landsdelene i Norge.

Written by Simon Andersen

august 8, 2022

Det er spesielt interessant at journalisten Atle Abelsen har framstilt saken så langt treffende som han gjør. Fremstillingen av saken setter fokus på forhold med hensyn til energiomstillingen, elektrifisering av samfunnet og industriutbygging, bygging av fornybar energi, forutsigbar og stabil kraftforsyning for etablering av ny industri, problemstillingen for norsk industri, hvordan flytte kraft mellom nord og sør i Norge. 

Lappland-utbyggingen gir «flyt av kraft mellom nord og sør» uavhengig/uten å  sette den i sammenheng med nettutviklingen mellom landsdelene i Norge.

Dette er saken i et mindre nøtteskall, som også viser vei for videre konstruktiv saksbehandling av Lappland kraftverk prosjektet.  

Det gjelder nå å få OED til å instruere NVE om å sende «Melding Lappland kraftverk» av 20.08.2017 på høring i Norge, i samsvar med bestemmelsene i «Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon».

Lappland kraftverk er et svensk utbyggingsprosjekt av svenske vannkraftressurser i Sverige, med plan om regulering av de samme svenske vannkraftressurser til en kraftstasjon i Sulitjelma/Norge. 

Under dette – for videre saksgang – gjelder svensk lovgivning og vilkår for en slik utbygging i Sverige, herunder Sveriges (den svenske søkers Laponia Center AB) rett til å regulere vannet til en kraftstasjon i Norge, basert på bestemmelsene i svensk lovgivning og «Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten» av 11 mai 1929. Videre gjelder også at Sverige (svenske sentrale myndigheter) må først og fremst ha en svensk konsekvensutredning av virkningen av Lappland kraftverk prosjektet i Sverige, basert på svensk lovgivning og vilkår, for å kunne ta endelig standpunkt til å gi «samtykke» etter «Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon» Art. 12, om prosjektet er forenlig med svensk lovgivning, internasjonale konvensjoner.

Det gjelder nå å få OED til å instruere NVE om å sende «Melding Lappland kraftverk» av 20.08.2017 på høring i Norge, i samsvar med bestemmelsene i «Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon». Denne – en norsk melding – kan ikke sendes på høring i Sverige, slik NVE avfører og OED samtykker. NVE kan heller ikke saksbehandle svensk konsekvensutredning i Sverige, slik det fremgår av NVEs brev til svenske myndigheter, parter i saken og NVEs krav til den svenske søker om endring av Meldingen.   

Så langt har Sverige sagt seg positiv til videre saksbehandling av saken i samsvar med bestemmelsene i Konvensjonens Art. 14 og øvrig svensk lovgivning. 

NVE og OED må nå gjøre sin plikt under saken – behandle saken i tråd med norsk lovgivning (deriblant «Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon» og Grunnloven § 108). Det er ingen vei utenom. 

Samene tror ikke på revolusjon i samiske saker, det kreves tid og utholdenhet. Denne holdningen og utholdenhet har gitt samene foreliggende vidløftige og meget positive høyesteretts dommer i samiske saker, i Sverige den 23. januar 2020 (Girjas sameby dommen) og i Norge den 11. oktober 2021 (Fosen dommen).

Vi har tidligere bedt NVE og OED om å sende Meldingen av 2017 på høring i Norge, i samsvar med bestemmelsene i  «Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon».

Vi har også tidligere anført og vil igjen be regjeringen om å innfri forventningene om å forholde seg til loven, anførte høyesteretts dommer, internasjonale konvensjoner og innfri forventningene basert på anførte forhold i samiske saker.

Vi har det samme samiske syn og utholdenhet, har økonomi, handlefrihet og forventer at regjeringen holder seg til norsk lovgivning og internasjonale konvensjoner i forbindelse samisk vannkraftutbygging ved i Lappland kraftverk prosjektet, bestemmelsene med hensyn til samisk «rådighet» til vannressursene i forhold til Industrikonsesjonsloven (offentlig eierskap til vannkraftressursene) i samiske saker generelt.

Vi vil ikke kunne etterleve lovbrudd fra regjeringens side med hensyn særlig samisk lovgivning og internasjonale konvensjoner.

Vi anser det også som vår plikt å løfte opp lovbrudd mot samene, basert på vår konkrete sak mellom den norske stat og samene i Lappland kraftverk prosjektet og samene generelt, for norske og internasjonale domstoler om nødvendig.

Dette må vi nå vurdere veldig presist og bestemt, basert på saken i forhold til lovgivningen.

 

Viser for øvrige artikler på energiteknikk.net/ MuskenSenter har fått tillatelse til å dele pdf av artiklene i sin helhet:

Ny industri avhenger av Lappland-utbygging         eller Les PDF

Vurderer rettsprosess for å bygge kjempekraftverk         eller Les PDF

Tina Bru: «Lappland kraftverk er et spennende prosjekt»          eller Les PDF

Vil ha Lappland kraftverk til behandling          eller Les PDF

Behandlingen av Lappland kraftverk kan fortsette          eller Les PDF

 

 

og siste prosjektorientering av 09.06.2022:

Prosjektorientering Lappland kraftverk «Samisk vannkraftutbygging» av 09.06.2022