Prosjektutvikling

Lappland kraftverk-prosjektet er fordelt i ulike faser med ulike ansvarsområder og med en finansieringsmodell.

Vi venter nå på at NVE skal sende Meldingen ut på høring til berørte kommuner og parter: Prosjektets fremdrift beskrives mer detaljert lengre ned på siden. 

Saksbehandling i Norge

Norge har ikke behandlet Lappland kraftverk prosjektet i samsvar med gjeldende lovgivning/bestemmelsene i «svensk-norske vattenrettskonventionen av den 11 maj 1929» og saksbehandlingen vurderes med en høy politisk risiko.

 • Samlet plan er godkjent 100% 100%
 • Førstehands tekniske utredninger for Melding 100% 100%
 • Konsekvensutredning i Norge i forbindelse Melding 100% 100%
 • NVE har godkjent Melding – 20.08.2017 100% 100%
 • OED bekrefter at plan om kraftverk skal behandles etter konvensjonen Norge/Sverige 100% 100%
 • Melding for nettilknytning er levert av MuskenSenter og godkjent 100% 100%
 • NVE skal sende Melding på høring til berørte kommuner og parter i Norge 10% 10%

Saksbehandling i Sverige

Sverige har behandlet Lappland kraftverk prosjektet i samsvar med gjeldende lovgivning/bestemmelsene i «svensk-norske vattenrettskonventionen av den 11 maj 1929» og saksbehandlingen er ryddig, forutsigbar og i stor grad beregnelig.

 • Mark och miljödomstolen (MMD) anfører «Intet hinder mot søknad» 100% 100%
 • Forutsetter konsekvensutredning i Sverige utført av søker: Laponia Center 100% 100%
 • Miljö- och energidepartementet har «intet å innvende mot at søknaden opptas til behandling i Norge» 100% 100%
 • Regeringen i Sverige forklarer at «en prövning av ansökan ska göras i Sverige» 100% 100%

Saksgang i Norge etter høring i Norge

 • Prosjektutvikling og utredninger for søknad om konsesjon 90% 90%

Konsekvensutredning etter forslag fra søker, er i stor grad gjennomført.

 • Konsekvensutredningprogram for Norge fastsettes/godkjennes av NVE etter høring i Norge.
 • Konsekvensutredninger fullføres i Norge i samsvar med godkjent utredningsprogram av MultiConsult 90% 90%
 • Konsesjonssøknad for bygging av Lappland kraftverk utarbeides av MultiConsult og sendes til NVE for behandling i Norge og kopi av søknad til Sverige 0% 0%
 • Konsesjonsøknad behandles i Norge av Olje- og energidepartementet 0% 0%

Videre saksgang i Sverige 

 • Prosjektutvikling i Sverige 0% 0%
 • Miljökonsekvensbeskrivning
 • Konsekvensutredning i Sverige, i regi av søkere i henhold til svensk lov, utvikles av konsulent godkjent av Länstyrelsen.
 • Den svenske konsekvensutredningen sendes til konsesjonssøkere i Norge, som vedlegges søknad om konsesjon for bygging av Lappland kraftverk i Norge. 

Etter Norge har gitt konsesjon skal Sverige gi sitt «samtykke» til norsk konsesjon i samsvar med konvensjonen Norge/Sverige Art.12

 • Etter at konsesjon er gitt i Norge og svensk «samtykke» til konsesjon foreligger kan bygging av kraftverket iverksettes 0% 0%

Prosjekteiere er helt avhengig av at norske myndigheter forholder seg til, og respekterer EØS-avtalens bestemmelser i forbindelse de aktuelle svenske samenes etablering med kapital/vannkraftressurser og elproduksjon i Norge.

Dette resulterer i at Lappland kraftverk-prosjektet har en høy politisk risiko – ved sakbehandlingen i Norge.

 

MuskenSenter tilrettelegger alle forhold for utvikling av Lappland kraftverk prosjektet, herunder prosjektutvikling, finansiering av alle prosjektutviklingskostnader, innhenting av kapital og dekning av utbytte til investor.

Prosjektutvikling Fase 1 : MuskenSenter Energi

 • Alle Fase 1 prosjektutviklings kostnader dekkes av MuskenSenter Energi og betales på forskudd til konsulentfirma/selskap som skal utføre tjenesten/arbeidsoppdraget.

Prosjektutvikling Fase 2 : Lappland Prosjektutvikling

Styrke egen administrasjon

I morselskap og datterselskap

Prosjektledelse og koordinering av prosjektet.

Administrasjon i egne selskap

  • Alle Fase 2 prosjektutviklings kostnader herunder anført avkastning dekkes av Lappland Prosjektutvikling, som får kostnadene refundert fra Lappland Kraft.  

  Sverige har behandlet Lappland kraftverk prosjektet i samsvar med gjeldende lovgivning/bestemmelsene i «svensk-norske vattenrettskonventionen av den 11 maj 1929» og saksbehandlingen er ryddig, forutsigbar og i stor grad beregnelig.

  Saksbehandling av prosjektet i Sverige

  Z

  Mark- och miljödomstolen

  Lappland kraftverk prosjektet er behandlet av Mark- och miljödomstolen i samsvar med bestemmelsene i «svensk-norske vattenrettskonventionen av den 11 maj 1929».

  Mark och miljödomstolen (MMD) har etter anmodning fra søker Laponia Center avgitt «uttalelse» den 06.12.2017 deriblant slik, sitat;

  Z

  Intet hinder mot søknad

  «Mark- och miljödomstolen finner för närvarande inget hinder mot att Laponia Center AB och MuskenSenter AS i Norge ansöker om at få uppföra det aktuella kraftverket.”.
  V

  Forutsetter konsekvensutredning

  «MMD anfører at søknad om tillatelse til planlagt virksomhet forutsetter at det opprettes konsekvensutredning, for bedømmelse av planlagt virksomhet og foretagendets virkning i Sverige. For opprettelse av slik utredning – utredningsprogram – skal søker vende seg til länsstyrelsen, eventuelt «tillsynsmyndigheten» og til parter som antas bli særskilt berørt for samråd.»

  Mark och miljödomstolen (MMD) har etter anmodning fra søker Laponia Center avgitt «uttalelse» den 06.12.2017 deriblant slik, sitat;

  Z

  "uttalelse"

  Regeringen i Sverige ved Miljö- och energidepartementet har avgitt “uttalelse” den 14.08.2018 deriblant slik, sitat;
  Z

  "intet er å innvende"

  Regeringen har vurdert saken i forhold til bestemmelsen i konvensjonens art. 14 og avgitt «uttalelse» om at det fra dets side intet er å innvende mot at søknaden opptas til behandling.
  V

  Konsesjon skal godkjennes i Sverige

  “Regeringen förklarar att en prövning av ansökan om tilstånd til Lappland kraftverk ska göras i Sverige”.

  Norge har ikke behandlet Lappland kraftverk prosjektet i samsvar med gjeldende lovgivning/bestemmelsene i «svensk-norske vattenrettskonventionen av den 11 maj 1929» og saksbehandlingen vurderes med en høy politisk risiko.

  Melding Lappland kraftverk

  \

  Melding lappland kraftverk, Fauske kommune. 16.12.2016/20.08.2017

  Laponia Center AB og MuskenSenter AS har ved Multiconsult AS, Oslo utarbeidet «Melding Lappland kraftverk, Fauske kommune» 16.12.2016 og oversendt meldingen til Norge vassdrags- og energidirektorat (NVE) den 16.12.2016 og en med tilleggsanførsler på side 2 og ny dato den 20.08.2017.

  b

  Konvensjon Norge/Sverige 11.05.1929

  Plan om/ärendet Lappland kraftverk – herunder meldingen – skal behandles etter, «Lov i henhold til Konvensjon mellom Norge og Sverige om vissse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11.mai 1929» (Lov i h.t. konvensjon Norge/Sverige eller svensk-norska vattenrättskonventionen av de 11 maj 1929) i følge NVE, Olje- og energidepartementet, Mark- och miljödomstolen/Umeå tingsrett, og Regeringen v/Miljö-och energidepartementet.  

  Meldingen er ennå ikke sendt på høring i Norge

  Meldingen er ennå (18.11.2020) ikke sendt på høring i Norge og søker får ikke godkjent utredningsprogram for konsekvensutredning i Norge. Dette leder til at søker ikke kan gå videre med miljökonsekvensbeskrivning, påfølgende konsekvensutredning i Sverige og videre planlagt prosjektutvikling.  

  Saksbehandling av Meldingen:

  \

  2017-08-20

  NVE skulle i følge eget brev av 2011.10.14 og etter å ha kvalitetssikret meldingen, sende Meldingen på høring til berørte parter i Norge. Etter anmodning fra NVE ble samme Melding av 20.12.2016 sendt på ny og i prinsipp med endret dato til den 20.08.2017. Meldingen ble etter dette kvalitetssikret og godkjent.

  \

  2017-09-11

  NVE oversendte Meldingen for Lappland kraftverk ved brev av 11.09.2017 til OED, for oversendelse til svenske myndigheter, med anmodning om tilbakemelding fra svenske myndigheter om saken kan tas til behandling i Norge.

  \

  2017-09-22

  Søker – Laponia Center AB – sendte søknad/begäran den 22.09.2017 til Mark- och miljödomstolen, Umeå om sitat;  «Begäran om förklaring för etterföljande ansökan om licens för byggande av Lappland kraftverk.», herunder Sveriges förklaring/uttalelse, om at det fra dets side intet er å innvende mot at søknaden opptas til behandling i Norge.

  \

  2017-10-10

  Olje- og energidepartementet (OED) oversendte meldingen ved brev av 10.10.2017 til Naturvårdsverket i Stockholm med spørsmål om sitat:

  «.. hvilken behandling etter svensk lovgivning som kreves for å foreta regulering av svenske innsjøer med overføring til Norge.»

  «.. hvilke krav til behandling etter svensk lovgivning dette prosjektet utløser.»

  \

  2017-12-06

  Mark och miljödomstolen (MMD) har etter anmodning fra søker Laponia Center avgitt uttalelse (förklaring) den 06.12.2017 slik, sitat;

  «Mark- och miljödomstolen finner för närvarande inget hinder mot att Laponia Center AB och MuskenSenter AS i Norge ansöker om at få uppföra det aktuella kraftverket.”.

  «MMD anfører at søknad om tillatelse til planlagt virksomhet forutsetter at det opprettes konsekvensutredning, for bedømmelse av planlagt virksomhet og foretagendets virkning i Sverige. For opprettelse av slik utredning – utredningsprogram – skal søker vende seg til länsstyrelsen, eventuelt «tillsynsmyndigheten» og til parter som antas bli særskilt berørt for samråd

  Søker har ved foreliggende domsavsigelse fått Sveriges uttalelse (förklaring) om at det fra dets side intet er å innvende mot at søknaden opptas til behandling,

  \

  2018-06-14

  Regeringen i Sverige ved Miljö- och energidepartementet har avgitt “uttalelse” den 14.06.2018 deriblant slik, sitat;

   «Regeringen förklarar att en prövning av ansökan om tilstånd til Lappland kraftverk ska göras i Sverige». Regeringen har vurdert, at det fra dets side intet er å innvende mot at søknaden opptas til behandling.

  \

  2018-08-20

  Den svenske Regeringen/Miljö- och energidepartementet skriver i sitt brev av 20.08.2018 til Olje- og energidepartementet (OED) ved Tollef Taksdal, sitat:

   ”Detta innebär att Laponia Center AB får vända sig med sin ansökan till mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.» 

  «I Sverige er det verksamhetsutövaren (søker) själv som är ansvarlig för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning innan ansökan lämnas in till prövningsmyndigheten.»

   «För frågor kring detta och närmare om hur den processen går till rekomanderar jag att Laponia Center AB vänder sig til Länsstyrelsen i Norrbotten län.»

  \

  2018-08-27

  Olje- og energidepartementet skriver i brev av 27.08.2018 til MuskenSenter, Norges vassdrags- og energidirektorat og Klima – og miljødepartementet slik , sitat:

   «Den rette instans for behandling av søknaden i Sverige, er Mark- och miljödomstolen ved Umeå tingsrätt.»

  \

  2018-09-14

  MuskenSenter ber i brev av 14.09.2018 til Olje- og energidepartementet/ regjeringen Solberg, sitat:

   “Vi ber regjeringen Solberg om vennligst å prioritere den offentlige saksbehandling av Lappland kraftverk prosjektet, i tråd med bestemmelsene i konvensjon mellom Norge og Sverige av 11. mai 1929.”

  \

  2018-09-24

  Tidligere olje- og energiminister har i brev av 24.09.2018  i forbindelse Lappland kraftverk prosjektet anført/svart slik, sitat:

   «Jeg gjør oppmerksom på at det er NVE som etter vår konsesjonslovgivning, skal ta meldingen fra Musken Senter til behandling.»

  \

  2019-06-11

  MuskenSenter skriver i brev av 11.06.2019 til Olje- og energidepartementet med anmodning om å:

  • Pålegge NVE; om å behandle «Melding for Lappland kraftverk, Fauske kommune», og behandle denne i samsvar med gjeldende lovgivning og bestemmelser.
  • Instruere – gi rettledning om hvordan meldingen skal behandles.
  • Påse at NVE ikke foretar flere lovbrudd i forbindelse behandlingen av meldingen.
  • Vurdere eventuelt ytterligere tiltak.»
  \

  2019-09-10

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skriver i brev av 10.09.2019 til MuskenSenter, sitat:

   «Status er dermed at vi avventer svar fra Havs- og vattenmyndigheten».

   «Vi ønsker å få organisert et møte med dem og Naturvårdsverket».

   «Et slik møte vil dreie seg om hvordan norske og svenske myndigheter skal koordinere behandlingen av saken i Norge og Sverige».

  Kommentar: Dette er i strid med bestemmelsene i Lov i h.t. konvensjon Norge/Sverige av 11. mai 1029 og svensk emyndigheters anførsler i forbindelse saken.  

  \

  2020-02-26

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skriver i brev av 26.02.2020 til MuskenSenter, sitat:

  «I tillegg må følgende tekst tas inn på side 41 i vannkraftmeldingen»Fase 1 – meldingsfasen:

  • NVE pålegger å ta inn tekst som er i strid med konvensjon Norge/Sverige, er direkte feil og ufullstendig, som søker ikke kan akseptere som søkers anførsler i meldingen.
  • NVE pålegger å ta inn i meldingen, sitat;«Meldingen blir i tillegg sendt på høring i Sverige. Mottakere i Sverige er lokale og regionale myndigheter, berørte samebyer og Naturvårdsverket».
  • NVE stiller krav til oversetting av vannkraftmeldingen til svensk og nordsamisk.

   

  Kommentar – under henvisning til konvensjon Norge/Sverige – til NVEs brev:

  • NVE kan ikke sende meldingen på høring til regionale myndigheter, berørte samebyer og Naturvårdsverket i Sverige.
  • NVE kan ikke anmode anførte svenske parter om å komme med uttalelse til NVE på deres nettside nve@nve.no eller i brev til NVE-Konsesjonsavdelingen. Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO.
  • NVE kan ikke ta kontakt med Arjeplog og Jokkmokk kommuner samt Luokta-Màvas og Tuorpon samebyer, for å kartlegge behovet for oversetting av meldingen til svensk og eventuelt samisk.
  • NVE kan ikke saksbehandle saken på vegne av Laponia Center AB i Sverige og heller ikke på vegne av svenske myndigheter.
  \

  2020-03-03

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skriver i brev av 03.03.2020 til MuskenSenter

  NVE har behandlet spørsmålet om melding for Lappland kraftverk i Sverige og anfører deriblant slik,

  • «Mange av de som blir berørt av inngrepene på norsk side befinner seg i Sverige og forstår ikke nødvendigvis norsk fullt ut». 

  Søkers kommentar:

  Søker – Laponia Center AB – behandler spørsmål i forbindelse meldingen i Sverige, på sitt språk og i samråd med Länsstyrelsen i Luleå og berørte parter.

  Vassdragslov iht. konvensjon Norge/Sverige» art. 15 fastsetter, sitat:

  «Hvad loven i det riket hvor foretagendet aktes iverksatt, forskriver om søknadens kunngjørelse samt om meddelelser og innhentelse av uttalelser i anledning av søknaden skal ikke gjelde innen det annet rike. Innvånere i dette skal dog på den måte som vedkommende myndighet i samme rike finner hensiktsmessig og gjennom denne myndighets forsorg underrettes om søknaden og dens behandling.»

  Prosjektet/ärendet – spørsmål Meldingen – i Sverige skal behandles av søker Laponia Center AB i samråd med Länsstyrelsen og berørte parter i Sverige.

  Innbyggere i Sverige underrettes og informeres i denne forbindelse av svenske myndigheter, på den måte svenske myndigheter finner det hensiktsmessig.

  NVE skal ikke sende Meldingen på høring til Sverige – se loven.

  NVE kan ikke saksbehandle prosjektet – spørsmål i forbindelse meldingen – på vegne av Laponia Center AB i Sverige og heller ikke på vegne av svenske myndigheter.  

  Bestemmelsene i «konvensjon mellom Norge og Sverige 11 mai 1929» er veldig klar – kan ikke misforstås – med hensyn til behandling av «Melding Lappland kraftverk» av 20.12.2016.