Selskapsbeskrivelser

Trykk på de ulike selskapene for å lese/laste ned prosjektbeskrivelsene

Holdingselskap

MuskenSenter AS

Musken/Måsske | Org.nr. 829 235 412

Medsøker av konsesjon for bygging av Lappland kraftverk

Musken lulesamer 98 %
Andre (stiftere og fagpersonal) 2 %

Datterselskap

Vannkraft Utvikling AS   

Musken/Måsske | Org.nr. SUS

Kompetansebedrift som arbeider for
etablering av Lappland kraftverk

MuskenSenter AS    93 %

Musken Kraft AS 

Musken/Måsske | Org.nr. 999 024 653

Driftsselskap
for Musken kraftverk

MuskenSenter AS  84,9 %

Nord Prosjektfinansiering AS 

Musken/Måsske | Org.nr. 927 378 469

Finansieringsselskap for prosjektutvikling/
konsesjonssøknad for bygging av Lappland kraftverk

MuskenSenter AS   d.d. 84,23 %

Finansiering av prosjektutviklingskostnader av Lappland kraftverk prosjektet, ved Nord Prosjektfinansiering (NP)

MuskenSenter Energi AS 

Musken/Måsske | Org.nr. 914 950 384

Finansieringsselskap for prosjektutvikling/
konsesjonssøknad for bygging av Lappland kraftverk

MuskenSenter AS  – pr.dato 73,1 %

Finansiering av prosjektutviklingskostnader av Lappland kraftverk prosjektet, ved Nord Prosjektfinansiering (NP)

Lappland Prosjektutvikling AS

Musken/Måsske | Org.nr. 923 363 599

Finansieringsselskap for prosjektutvikling/
konsesjonssøknad for bygging av Lappland kraftverk

MuskenSenter AS – pr.dato  97,5 %
Solgte aksjer – totalt 2,5%

Lappland Vannkraft
Prosjekt AS

Musken/Måsske | Org.nr. SUS

Finansieringsselskap for prosjektutvikling/ konsesjonssøknad for bygging av Lappland kraftverk

MuskenSenter AS – pr.dato  100 %
MuskenSenter AS selger 100%

Finansiering av prosjektutviklingskostnader av Lappland kraftverk prosjektet, ved Lappland Vannkraft Prosjekt AS (LVP) (sus)

Eierinteresser

Laponia Center AB

Jokkmokk/Jåhkåmåhkke | Org.nr. 556591-7712
Holdingselskap

Hovedsøker av konsesjon for bygging av
Lappland kraftverk

Svenske lulesamer    80 %
MuskenSenter AS 20 %

Lappland Kraft AS

Fauske/Fuossko | Org.nr. 920 471 234
Datterselskap av LaponiaCenter AB

Driftselskap for Lappland kraftverk

Laponia Center AB 66 %
MuskenSenter AS 34 %

Finansieringsmodell

Selskaper involverte i Lappland kraftverk prosjektet

Søkere konsesjon 
for bygging av Lappland kraftverk

MuskenSenter AS

Medsøker av konsesjon for bygging av
Lappland kraftverk ved Lappland Kraft.

Finansierer etter avtale:
Vannkraft Utviklings kostnader for prosjekt­utvikling av konsesjonssøknad, ved salg av del av egen aksjepost i MuskenSenter Energi, Lappland Prosjektutvikling, Nord Prosjektfinansiering og Lappland Vannkraft Prosjekt (sus)

Laponia Center AB

Hovedsøker av konsesjon for bygging av
Lappland kraftverk ved Lappland Kraft.

Prosjektutvikler
av Lappland kraftverk prosjektet

Vannkraft Utvikling AS   

Kompetansebedrift

Tverrfaglig og juridisk rådgivning,
konsekvensutredning, konsesjonssøknad og økonomisk styring – for bærekraftig utvikling av fornybar vannfallsenergi.

Prosjektutviklingskostnader finansieres, etter avtale, av MuskenSenter AS frem til konsesjon er gitt:

– Partnere/ansatte får avtalt vederlag, del i verdiskapningen eller suksessvederlag i tillegg til avtalt vederlag.

Driftsselskap
av Lappland kraftverk

Lappland Kraft AS

Driftsselskap
Prosjektering, bygging av kraftverk,
elproduksjon, drift og finansiering.

Lappland Kraft blir eier av konsesjon for bygging
av Lappland kraftverk:

Ved tildelt konsesjon betaler
Lappland kraft:
–Prosjektutviklingskostnader
til Vannkraft Utvikling.

Vederlag for finansiering med høy risiko, av prosjektutviklingskostnader:
– Vederlag til MuskenSenter Energi
– Vederlag til Lappland Prosjektutvikling
– Vederlag til Nord Prosjektfinansiering AS
– Vederlag til Lappland Vannkraft Prosjekt AS

Vannkraft utvikling og finansiering av prosjektutviklingskostnader av Lappland kraftverk prosjektet, ved MuskenSenter AS, Laponia Center AB og Lappland Kraft AS

Finansieringsselskap for prosjektutvikling/konsesjonssøknad

MuskenSenter AS v/Vannkraft Utvikling forestår prosjektutvikling – teknisk, økonomisk og prosjektrisiko (herunder norsk politisk risiko) utvikling – av Lappland kraftverk prosjektet, for Lappland Kraft AS.

For finansiering av anført prosjektutvikling mottar finansieringsselskapene et vederlag fra Lappland Kraft AS, når konsesjon for bygging av kraftverket er gitt av norske myndigheter, basert på svensk «samtykke» til foretagende i overensstemmelse med art. 12 i «Norsk-svenske vassdragsretts-konvensjon» av 11 mai 1929.

Vederlagene er for «Finansiering av prosjektutviklingskostnader av Lappland kraftverk prosjektet», herunder for prosjektrisiko på grunn av norsk politisk risiko ved saksbehandling av Lappland kraftverk prosjektet.  

 

MuskenSenter Energi AS 

For prosjektrisiko på grunn av norsk politisk risiko ved saksbehandling av Lappland kraftverk prosjektet.

Årlig vederlag
fra Lappland Kraft AS ved konsesjon og lån til bygging av kraftverket er gitt:
– kr. 30 mill. pr. år under byggeperioden
– kr. 54.0 mill. pr. år i 60 år.

Finansiering av prosjektutviklingskostnader av Lappland kraftverk prosjektet, ved Nord Prosjektfinansiering (NP)

Vederlagene – kr. 30.000.000, under byggeperioden og kr. 54.000.000, pr. år i 60 år etter første driftsår – er for «Finansiering av prosjektutviklings kostnader av Lappland kraftverk prosjektet» ved MuskenSenter Energi AS, herunder for prosjektrisiko på grunn av norsk politisk risiko ved saksbehandling av Lappland kraftverk prosjektet.

Beløpene overføres direkte fra Lappland Kraft AS til MuskenSenter Energi AS etter konsesjon er gitt og bygging av kraftverket finansiert. 

Lappland Prosjektutvikling AS

For prosjektrisiko på grunn av norsk politisk risiko ved saksbehandling av Lappland kraftverk prosjektet.

Vederlag som engangsutbetaling
fra Lappland Kraft AS ved
 konsesjon og lån til bygging av kraftverket er gitt:

-ca. kr. 22 mill. som engangsutbetaling

Vederlaget – ca kr. 22.000.000, som engangsutbetaling – er for «Finansiering av prosjektutviklings kostnader av Lappland kraftverk prosjektet» ved Lappland Prosjektutvikling AS, herunder for prosjektrisiko på grunn av norsk politisk risiko ved saksbehandling av Lappland kraftverk prosjektet.

Beløpet overføres direkte fra Lappland Kraft AS til Lappland Prosjektutvikling AS når konsesjon er gitt og bygging av kraftverket finansiert.

Nord Prosjektfinansiering AS

For prosjektrisiko på grunn av norsk politisk risiko ved saksbehandling av Lappland kraftverk prosjektet.

Årlig vederlag
fra Lappland Kraft AS ved konsesjon og lån til bygging av kraftverket er gitt:
– kr. 64,2 mill. pr. år

Finansiering av prosjektutviklingskostnader av Lappland kraftverk prosjektet, ved Nord Prosjektfinansiering (NP)

Vederlaget – kr. 64.200.000, pr. år – er for «Finansiering av prosjektutviklings kostnader av Lappland kraftverk prosjektet» ved Nord Prosjektfinansiering AS, herunder for prosjektrisiko på grunn av norsk politisk risiko ved saksbehandling av Lappland kraftverk prosjektet.

Beløpet overføres direkte fra Lappland Kraft AS til Nord Prosjektfinansiering AS når konsesjon er gitt og bygging av kraftverket finansiert.

Lappland Vannkraft Prosjekt AS /SUS

For prosjektrisiko på grunn av norsk politisk risiko ved saksbehandling av Lappland kraftverk prosjektet.

Årlig vederlag
fra Lappland Kraft AS ved konsesjon og lån til bygging av kraftverket er gitt:
– kr. 4,32 mill. pr. år i 60 år.

Aksjeutbytte
Investor/den nye eier fastsetter selv størrelsen på aksjeutbytte.

Finansiering av prosjektutviklingskostnader av Lappland kraftverk prosjektet, ved Lappland Vannkraft Prosjekt AS (LVP) (sus)

Vederlaget – kr. 4.320.000, pr. år i 60 år – er for «Finansiering av prosjektutviklings kostnader av Lappland kraftverk prosjektet» ved Lappland Vannkraft Prosjekt AS, herunder for prosjektrisiko på grunn av norsk politisk risiko ved saksbehandling av Lappland kraftverk prosjektet.

Beløpet overføres direkte fra Lappland Kraft AS til Lappland Vannkraft Prosjekt AS når konsesjon er gitt og bygging av kraftverket finansiert.

Prosjektet er; teknisk vel gjennomførbart, meget  bedrifts/samfunns- økonomisk, miljøvennlig, og forenlig med gjeldende lovgivning i Norge og Sverige.

Nordland og Norrlands Inland i samarbeid

Lappland kraftverk under planlegging kan utvikles til et av de største vannkraftverk/verdiskapere i Nord-Norge innenfor fornybar energi.

Oversiktskart nr. 09/
Kraftverk prosjektert av MuskenSenter

Utbyggingsplan for kraftverket og kraftlinje 420 kV i Norge og Sverige. Utbygger/økonomisk ansvarlig: Lappland Kraft AS, 8230 Sulitjelma.

LaponiaCenter AS og MuskenSenter AS inviterer til samarbeid om miljø- og naturvennlig kraftproduksjon for å utvikle et fremtidsrettet og rikt (samisk, svensk og norsk) nærings- og samfunnsliv i Nordland og Norrlands inland.

Lappland kraftverk, Sulitjelma i Fauske kommune

Beregnede nøkkeltall:

  • Installert effekt: 611 MW Årsproduksjon: 2024 GWh
  • Utbyggingskostnad: 5230 MNok

Finansiering:

  • Utbyggingskostnad med 5230 MNok: 100 % belåning
  • Utbyggingskostnaden er godt innenfor 70 % av kraft verkets markedsverdi
  • Prosjektutviklingskostnad med 22 MNok: Egenkapital (søkes eksternt)

 

%

LaponiaCenter AB

%

MuskenSenter AS

Oversiktskart nr. 2/ Lappland kraftverk

Etablering av samisk grenseoverskridende miljø- og naturvennlig vannkraft utbygging for å utvikle det lokale næringslivet, kulturen og eksisterende tett steder i Nordland og Norrlands inland – basert på svensk vannkraft ressurs, fallretti ghet, interesse og norsk ti ltaksområde, natur, miljø og samhold.

 

Oversiktskart nr. 11/ Kraftverk prosjektert av MuskenSenter
Utslipp: Saltdalsfjorden

Oversiktskart nr. 15/ Lappland kraftverk prosjektert av MuskenSenter

Inntak: Bajep Sårjåsjávvre og Bieskehavvre / Utslipp: Saltdalsfjorden

Kart nr 17. /Utbyggingsplan Kraftlinjer

Linjeutbygging Lappland kraftstasjon – Salten Trafo / Lappland kraftstasjon – riksgrensen

Oversiktskart nr. 15/ Lappland kraftverk prosjektert av MuskenSenter

Inntak: Bajep Sårjåsjávvre og Bieskehavvre / Utslipp: Saltdalsfjorden