Aksjesalg for finansiering av konsesjonssøknad 

MuskenSenter inviterer det offentlige og private markedsaktører til et samarbeide om miljø- og naturvennlig grenseoverskridende vannkraftutbygging – Lappland kraftverk.

Lappland kraftverk

Et av Europas største vannkraftprosjekt basert på Svenske vannressurser med utløp i Norge

Lappland kraftverk er basert på svenske vannkraftressurser med avløp fra øvre Sårjåsjavrre i Norge og Pieskehaure i Sverige til kraftstasjon i havnivå (15 moh.) ved Fagerli i Sulitjelma.

Prosjektet er avklart  ved fritak fra en videre Samlet plan behandling – fra DN i samråd med NVE.

NVE har godkjent melding om nettilknytning av Lappland kraftverk. Hele prosjektet vil nå bli oversendt berørte kommuner og parter, for høring om forslag til utredningsprogram.

For ytterligere prosjektutvikling/tiltak for søknad om konsesjon søkes nødvendig kapital, med 4 mill. kroner.

Eierforhold

MuskenSenter AS 34%
Laponia Center AB 66% 

Regulerte vassdrag

Blåmannsisen (NO) Sulitjelmaisen (NO) Messingmalmvatnene (SE) Leirvatnet (SE)
Stadakjavrre (SE)
Sårjåsjavrre(SE)
Bajep Sårjåsjavrre (SE)
Pieskehaure (SE)

Inntak/fallhøyde kote

820/577 moh.

Magasin størrelse

470 mill.m3

Tunneler lengde

Tilløpstunnel: 45 km
Avløpstunnel: 29 km

Årsproduksjon

En midlere årsproduksjon på 2100 GWh/år

Utbyggingskostnad

Er førstehands beregnet til ca. 5.460 Mill NOK 

Utbyggingspris

2,60 kr/kWh

Driftsselskap

Lappland Kraft AS

Kraftproduksjon

Sendes i kraftkabel under jorda tilbake til Sverige

Linjenett

Produsert strøm tilbakeføres via en ny utenlandsforbindelse på 420 kV til det svenske sentralnettet i Jokkmokk, Sverige

Utbytte til MuskenSenter Energi aksjonærer

54 mill. i året, i 60 år, etter driftsstart som utbetales til MuskenSenter Energi AS

Utbytte til Lappland Prosjektutvikling aksjonærer

65,0 mill. betales én gang etter driftsstart, til Lappland Prosjektutvikling AS

Organisasjonskart og finansieringsmodell for prosjektutvikling/ søknad om konsesjon for Lappland kraftverk prosjektet:

Prosjekt med stor«politisk risiko»

Lappland kraftverk prosjektet er heftet med stor «politisk risiko» (usikkerhet) ved saksbehandlingen av Meldingen i Norge, i forhold til bestemmelse i Vassdragslov i h.t. konvensjonen Norge/Sverige av 11 mai 1929, Art. 14 (Behandlingsmåten) og Art. 15 (Underretning).

Rettet aksjesalg

For gjenstående finansiering av prosjektutvikling (søknad om Konsesjon) fram til konsesjon blir gitt

MuskenSenter Energi AS er et konsulent- og prosjektutviklings-selskap rettet spesielt mot gjennomføring og finansiering av «Fase 1 prosjektutvikling» og basert på salg av aksje mot beregnet aksjeutbytte over 60 år.

Lappland Prosjektutvikling er et konsulent- og prosjektutviklings-selskap rettet spesielt mot gjennomføring og finansiering av «Fase 2 prosjektutvikling» og basert på salg av aksje mot éngangs utbytte.

B-aksjer i MuskenSenter Energi

For finansiering av Fase 1 prosjektutvikling - selger MuskenSenter aksjer i MuskenSenter Energi, som anført.

Selger 16.900 B-aksjer

Kr. 3.500 til 11.500,-/pr.aksje.

Beløpet for salg av aksjene går til finansiering av melding, førstehands tekniske utredninger, konsekvensutredning og utarbeidelse av søknad om konsesjon.

Aksjeutbytte/oppside fra konsesjon er gitt, til første driftsår

Aksjeutbytte indeksreguleres og er beregnet med;
kr 790,- pr. aksje/år fra konsesjon er gitt, under byggeperioden av kraftverket og første driftsår.

 

Aksjeutbytte/oppside fra etter første driftsår, og i 60 år

Aksjeutbytte indeksreguleres og er beregnet med;
kr 1.560,- pr. aksje/år etter første driftsår fra kraftverket er kommet i drift og i 60 år.

52,0 % avkastning

Det forholdsvis høye vederlaget/utbytte (avkastning til investor med opp til 52 %) med totalt kr. 1.560,- pr. aksje/pr. år, er basert på at det er betydelig «politisk risiko» (usikkerhet) ved saksbehandlingen av Meldingen i Norge, i forhold til bestemmelse i Vassdragslov i h.t. konvensjonen Norge/ Sverige av 11 mai 1929, Art. 14 (Behandlingsmåten) og Art. 15 (Underretning).

Aksjer i Lappland Prosjektutvikling

For finansiering av Fase 2 prosjektutvikling - selger MuskenSenter aksjer i Lappland Prosjektutvikling , som anført.

Selger 3.000 aksjer

Kr. 4.000 til 13.000,-/pr.aksje.

Beløpet for salg av aksjene går til finansiering av kostnad til administrasjon, prosjektledelse og koordinering av prosjektet.    

Aksjeutbytte/oppside fra konsesjon er gitt, til første driftsår

Lappland Prosjektutvikling utbetaler med garanti fra MuskenSenter et engangs vederlag/utbytte for 2000 aksjer med

23.400,- pr. aksje. 
(780 % avkastning), når konsesjon og lån til bygging av kraftverket foreligger/er gitt.

 

Aksjeutbytte/oppside som engangsutbetaling

Det anførte vederlaget/utbytte gjelder en engangsutbetaling for 3000 aksjer, slik at aksjenes verdivurdering på et generelt grunnlag i Lappland Prosjektutvikling må fastsettes særskilt.

780 % avkastning

Det forholdsvis høye vederlaget/utbytte (avkastning til investor med opp til 780 %) med totalt kr. 23.400,- pr. aksje, som engangs vederlag/utbytte, er basert på at det er betydelig «politisk risiko» (usikkerhet) ved saksbehandlingen av Meldingen i Norge, i forhold til bestemmelse i Vassdragslov i h.t. konvensjonen Norge/ Sverige av 11 mai 1929, Art. 14 (Behandlingsmåten) og Art. 15 (Underretning).

Svensk lovgivning fastsetter at, får å få drive virksomhet med regulering eller overledning av svenske vannkraftressurser i nasjonalelvene, for utvikling av det lokale næringslivet i Sameland, må tiltakshaver/prosjekteier/næringsutvikler være stedlig same/samisk selskap (samer i fellesskap) som har rådighet ”på urminnens hävd”, til de aktuelle fjellvann og land i det området der virksomheten skal iverksettes.

MuskenSenter Energi (selskapets eiere) har ikke rådighet ”på urminnens hävd”, til de aktuelle fjellvann og land i det området der virksomheten skal iverksettes.

Hold deg oppdatert

Vi holder deg gjerne informert og oppdatert på vårt spennende prosjekt. Vi har derfor laget et Nyhetsbrev som vil inneholde prosjektstatus og utvikling i saksprosessen.

Det vil bare bli sendt ut nyhetsbrev når vi har ny informasjon som vil være av interesse for prosjektets fremdrift. 

Abonnér på vår nyhetsoppdatering!