Et levende samfunn trenger et levende næringsliv

Formålet til MuskenSenter er å legge til rette for at den samiske arv og kultur bevares og gir mulighet til å videreføres de neste generasjoner. For at dette skal være mulig er vi avhengige av et levende samisk samfunn. Derfor arbeider vi for å skape arbeidsplasser i samiske lokalsamfunn i Norge og Sverige. 

Næringsvirksomhet i lokalsamfunnet

Lappland Kraft vil stå for en betydelig investering og utvikling av det lokale næringsliv, arbeidsmarked og samfunnsliv.

Arbeidsplasser

Om Lappland kraftverk blir realisert vil det skape en enorm menge arbeidsplasser fra prosjektutvikling, bygging og videre drift.

Samfunnsliv

Samfunnet rundt et prosjekt som Lappland kraftverk vil gis store ringvirkninger av nye arbeidsplasser og  økt befolkning.

Samisk rettighet og stolthet

Betydningen av at det samiske folk får mulighet til å utnytte sine rettmessige ressurser vil være en milepæl i samisk historie.

Utover samisk råderett må virksomheten være
et ledd i utvikling av det lokale næringslivet ved søknad om
konsesjon for bygging av Lappland kraftverk.

Lappland kraftverk bidrar til næringsutvikling i aktuelle lokalsamfunn

Lappland kraftverk en betydelig sentral kraft til det grønne skiftet og i et samfunnsøkonomisk, klima- og miljøperspektiv.

Lappland kraftverk vil bidra til en helhetlig miljø og naturvennlig vannkraftproduksjon, næringsutvikling og fremtidsrettet infrastruktur, en bærekraftig naturressurs- og arealforvaltning og til utvikling av markeder og samfunnet gjennom egne investeringer.

Formål om å utvikle det lokale næringslivet og eksisterende lokalsamfunn/ tettsteder, i de aktuelle ressursområdene

Utviklingen av det lokale næringslivet og samfunnet skapes ved bærekraftig etablering og av kapital til prosjekteiere gjennom drift av Lappland kraftverk.

Den svenske lovens bestemmelse – «utvikle det lokala næringslivet» – relatert til området for Lappland kraftverk eller til hele Lappland, medfører i praksis utvikling av samisk næringsliv. Samisk næringsliv er sterkt knyttet til; samenes kultur, samfunnsliv, tradisjonelle samiske næringer/næringsformer, herunder reindriften, jordbruk, laksefiske, kulturnæringer, duodje, og andre samiske næringer som ikke kommer inn under ordinære virkemiddelapparater eller finansordninger.

Utvikling av samisk/lokal næringsliv er videre nært knyttet til; utvikling/bygging av infrastruktur for samisk samfunn/næring, opprettholde og videreutvikle samiske bosetningsområder, nye næringer, sosiale samfunn, kristent trossamfunn, samisk språk, tradisjonelle og nye samiske kulturnæringer, støtte til forprosjekter, produktutvikling, nyskapning, markedsføring, kompetanseheving, investeringer, innovasjon, og nettverksbygning.

Prosjektet vil komme det samiske, svenske og norske næringslivet og lokalsamfunn til gode.

Tiltaket vil derfor gi betydelig verdiskaping, bidra spesielt til å sikre/styrke nærings grunnlaget, skape sysselsetning, og styrke å sikre lokal (samisk) bosetning. Videre vil tiltaket skape; et mer differensiert, aktivt og utviklet næringsliv, et bredere arbeidsmarked, og styrke å støtte tradisjonelle næringer, samfunnsliv, kultur og identitet, i lokalsamfunnet, og med virkning for regionene/landsdelene og landene.

Beregnet elproduksjon gir; lokal forsyningssikkerhet og betydelig nasjonal kraftoppdekking av fornybar lagrings energi, redusert bruk av fossil energi, reduksjon av miljøfarlig utslipp, et betydelig tiltak i kampen mot klimaendringer, og på generelt grunnlag et bedre samfunn.

Da det samiske lokale næringslivet og samfunnet i Sverige/Norge er nært knyttet til det tradisjonelle svenske/norske næringslivet og samfunnet, vil utvikling av det samiske næringslivet og lokalsamfunnet komme begge berørte samfunn til gode.