Aksjer med meget høy avkastning

Kjøp aksjer i Nord Prosjektfinansiering AS med garantert årlig utbytte etter konsesjon er gitt.

Vil du vite mer om aksjene i Nord Prosjektfinansiering AS?

Les/last ned orientering om aksjer og prosjekt:

Nord Prosjekt-finansiering AS

er datterselskap til MuskenSenter AS som er medsøker for konsesjon i Nord-Norges største vannkraftprosjekt: Lappland kraftverk. 

MuskenSenter selger aksjer

for «Finansiering av prosjektutviklings kostnader av Lappland kraftverk prosjektet».

Garantert utbytte

Vedtekstsfestet årlig utbetaling av aksjeutbytte fra konsesjon er gitt.

Z

Oppfyller alle krav for konsesjon

Søker har rådighet over aktuell vann/vassdrag og land.

Alle dokumenter er tilgjengelig:

Oppdater deg på siste korrespondanser med bla. NVE og OED her.

 

Aksjeverdi i Nord Prosjektfinansiering

Kr 4.100,-

Aksjepris per d.d. (reguleres etter antall solgte aksjer)

Kr 1.680,-

Aksjeutbytte pr. år etter konsesjon og lån til bygging av kraftverket er gitt:

Aksjeprisen for de første 1590 stk. solgte aksjer er satt ekstra lavt (snitt 1.193,) i forhold til fastsatt aksjeutbytte (1.680,-), for å sikre nødvendig kapital (ca. 1.1 mill. kroner) til utvikling/utarbeidelse av konsesjonssøknaden. Aksjeprisen reguleres opp etter hvert som kapitalbehovet til prosjektutvikling blir mindre. Les mer om beregning av aksjeverdi her.

Finansiering av prosjektutvikling

MuskenSenter AS v/Vannkraft Utvikling forestår prosjektutvikling – teknisk, økonomisk og prosjektrisiko (herunder norsk politisk risiko) utvikling – av Lappland kraftverk prosjektet, for Lappland Kraft AS.

For finansiering av anført prosjektutvikling mottar finansieringsselskapene et vederlag fra Lappland Kraft AS, når konsesjon for bygging av kraftverket er gitt av norske myndigheter, basert på svensk «samtykke» til foretagende i overensstemmelse med art. 12 i «Norsk-svenske vassdragsretts-konvensjon» av 11 mai 1929.

Vederlagene er for «Finansiering av prosjektutviklingskostnader av Lappland kraftverk prosjektet», herunder for prosjektrisiko på grunn av norsk politisk risiko ved saksbehandling av Lappland kraftverk prosjektet.

Finansiering av prosjektutviklingskostnader av Lappland kraftverk prosjektet, ved Nord Prosjektfinansiering AS 

MuskenSenter AS selger aksjer i Nord Prosjektfinansiering AS til Investor.

Lappland Kraft AS utbetaler et årlig vederlag til Nord Prosjektfinansiering AS med kr. 64.200.000,- pr. år.

Nord Prosjektfinansiering AS utbetaler aksjeutbytte på 1.680 kr pr. aksjer. Totalt aksjeutbytte kr. 42 mill. pr. år.

Organisasjonskart finansiering Nord Prosjektfinansiering AS

Vederlag står i forhold til prosjektrisiko

Vederlaget – kr. 64.200.000, pr. år – er for «Finansiering av prosjektutviklings kostnader av Lappland kraftverk prosjektet» ved Nord Prosjektfinansiering AS, herunder for prosjektrisiko på grunn av norsk politisk risiko ved saksbehandling av Lappland kraftverk prosjektet.

Beløpet overføres direkte fra Lappland Kraft AS til Nord Prosjektfinansiering AS når konsesjon er gitt og bygging av kraftverket finansiert.

Garantert årlig aksjeutbytte over tid

Hvorfor får aksjeeierne så høy avkastning?

Lappland kraftverk prosjektet innvilger alle krav for konsesjon men den norske stats saksbehandling innebærer en politisk risiko.

For å redusere risiko arbeides det nå med å få konsekvens-utredningen i Sverige gjennomført så raskt som mulig. Det selges nå aksjer for å øke selskapets økonomiske sikkerhet.

Selskapets styre har av disse grunner gått inn for et meget høy aksjeutbytte for sine aksjonærer.

$

Garantert tilført 64.2 mill. som fast inntekt

Nord Prosjektfinansiering AS får tilført kr. 64.200.000,- pr. år som vederlag fra Lappland Kraft AS, som også blir fast årlig minimum inntekt for Nord Prosjektfinansiering AS. Vederlaget er betaling for prosjektutvikling (utredning og søknad om konsesjon) fram til konsesjon foreligger.

$

Betaler ut samlet 42 mill. i årlig utbytte

Nord Prosjektfinansiering AS avsetter et minimum beløp med kr. 42.000.000,- pr. år til årlig utbytte, fordelt på 25000 aksjer.

$

Vedtektsfestet aksjeutbytte

Selskapets vedtekter fastsetter garantert årlig aksjeutbytte med kr. 1.680,- pr. aksje/år, basert på anført årlig avsatt utbytte (kr. 42.000.000,-), fra konsesjon til bygging av kraftverket foreligger.

$

Aksjeutbyttets størrelse

Aksjeutbytte er ment skal stå i forhold til; den risiko aksjekjøper tar ved investering i prosjektet under tidlig fase og at det ikke er så lett å selge aksjer i selskapet under prosjekt etablering.

$

Sikret finansiering etter konsesjon er gitt

Lappland kraftverks driftselskap Lappland Kraft AS får oppta lån til bygging og prosjektutvikling av kraftverket når konsesjon til bygging av kraftverket foreligger, herunder med konsesjon som sikkerhet. Etter dette er kapitalbehovet dekket, også til finansiering av prosjektutvikling fram til kraftverket er kommet i drift. Prosjektet får 100 prosent lånefinansiering, på hele utbyggingskostnaden og prosjektutviklingskostnaden, da kraftverkets totale utbygningspris inkl. nettilknytning er bare på 2,60,- kr/kWh. Dette tilsvarer i underkant av 40 % av ordinær utbyggingskostnad (ca. 6,80 kr/kWh) for lignende prosjekt.   

Vil du vite mer om aksjene i Nord Prosjektfinansiering AS?

Les/last ned orienteringene her:

Les: Orientering til aksjekjøpereLes: Prosjektorientering Lappland kraftverk "Samisk vannkraftutbygging"

Kapitalbehov

Hva er første prioritet i prosjektutviklingen?

Ettersom prosjektet er basert på 100% svensk vannfall, må søknaden for bygging av konsesjon følge svensk lovverk om at det er ikke Staten men Søker som skal forestå konsekvensutredning i Sverige.

For tidsbesparelse i søknadsprosessen ønskes det å bli ferdig med den svenske konsekvensutredningen simultant med at NVE sender Meldingen ut på høring i Norge.

Den svenske utredningen har høy prioritet med plan om oppstart så raskt som mulig.

$

Nødvendig ny kapital: kr. 1.100.000,

Aksjepris (kurs) fra kr. 1.420,- går til dekning av nødvendig kapitalbehov på ca. Kr. 1.100.000,- for ferdig utviklet/utatbeidet konsesjonssøknad. Herunder utredning/gjennomføring av siste del av konsekvensutredning (prøvefiske i planlagt regulerte vatn) i Sverige og fremlegging av foretatt saksbehandling og søknad om konsesjon til NVE, OED, og Stortinget med kopi til svenske myndigheter.

$

Fordelaktig kapital: kr. 5.800.000,-

Aksjepris (kurs) fra kr. 1.420,-/4.240,- går til dekning av kapitalbehov på ca. Kr. 5.800.000,- til etablering av tilfredsstillinde administrasjon, øvrig prosjekt-utvikling og påfølgende forberedende utredning for utbygging av kraftverket. Denne etablerings og prosjektutviklings kostnad, eller del av “Fordelaktig kapital” på kr. 5.800.000,- kan eventuelt utsettes til konsesjon foreligger.

$

Sum ønsket kapital: kr. 6.900.000

til anført prosjektutvikling.   

Hva er Nord Prosjektfinansiering AS?

Finansieringsselskap, datterselskap av MuskenSenter AS. 

Hvorfor kan jeg ikke kjøpe aksjer direkte i kraftverket?

Lappland kraftverk er basert på 100% svensk vannfall. Etter svensk lovgivning MÅ søker, utbygger og driftsselskap ha rådighet over aktuell vann/vassdrag og land. Det er derav ikke mulig å selge aksjer i Lappland Kraft AS (driftsselskap) hvor aksjonærene kun kan være samer med rådighet over aktuell vann/vassdrag og land.

Hvordan kan man regne ut fremtidig utbytte?

Nord Prosjektfinansiering AS får tilført kr. 64.200.000,- pr. år som vederlag fra Lappland Kraft AS, som også blir fast årlig minimum inntekt for Nord Prosjektfinansiering AS. Vederlaget er betaling for prosjektutvikling (utredning og søknad om konsesjon) fram til konsesjon foreligger.

Nord Prosjektutvikling AS avsetter et minimum beløp med kr. 42.000.000,- pr. år til årlig utbytte, fordelt på 25000 aksjer.

Selskapets vedtekter fastsetter garantert årlig aksjeutbytte med kr. 1.680,- pr. aksje/år, basert på anført årlig avsatt utbytte (kr. 42.000.000,-), fra konsesjon til bygging av kraftverket foreligger.

Hvor langt har prosjektutviklingen av Lappland kraftverk kommet?

Lappland kraftverk-prosjektet er fordelt i ulike faser med ulike ansvarsområder. Her kan du se oversikt over status på saksbehandling i både Norge og Sverige.

Kort summert venter vi nå på at NVE skal sende Meldingen ut på høring til berørte kommuner og parter i norge. MuskenSenter selger nå aksjer for å finansiere i første hånd konsekvensutredningen i Sverige.

Hvordan behandler Norge prosjektet?

Meldingen er innsendt til NVE som skal sende den på høring til berørte kommuner og parter. Runar Sjåstad (Energi- og miljøkomiteen) har skrevet et Skriftlig spørsmål til Olje- og energiministeren hvor han spør statsråden hvorfor søknaden ikke er behandlet jfr. regelverk. Les her våre kommentarer til Tina Bru, Olje- og energiministerens svar.

Hvordan behandler Sverige prosjektet?

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingrätt og den svenske Regeringen har behandlet prosjektet, og avgitt «förklaring»/uttalelse, at det fra Sveriges side intet er å innvende mot at søknaden opptas til behandling. Se bestemmelsen i «Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon» og «Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige» Art. 14 og § 7».

Hvilken risiko er det ved prosjektet/investeringen?

Det foreligger ingen spesiell prosjekt eller investerings risiko (så langt vi ser), på bakgrunn av og med hensyn til;

Krav om norsk «offentlig eierskap» til svensk vannfall kommer ikke til anvendelse for Lappland kraftverk prosjektet.
Lovverk som gjelder for etablering innen dette energiområdet, i Norge og Sverige.
“Rådighet”/rettighet til aktuell svensk, vannfall, mark og vann, tilhører søker/aktuelle samer.
Gjeldende lovgivning for prosjektet (svensk, norsk, konvensjon mellom Norge/Sverige og EU-avtalen),
Finansiering av utbyggingskostnaden er basert på hundre prosent prosjektlån.
Utbygningen er tekniske vel gjennomførbar – prosjektet får en god løsning.
Kostnaden for prosjektutvikling (søkerprosessen) kan finansieres.

Risikoen er trolig begrenset til; “norsk politisk risiko”, norsk saksbehandling av Meldingen og om vi får konsesjon.

u

Har du spørmål du ikke finner svar på? Kontakt oss gjerne:

Send forespørsel om kjøp av aksjer

Etter steg 1-3 er fulgt blir Investor godkjent og oppført som aksjonær i selskapets aksjebok. Aksjeposten er etter dette Investors eiendom.
=

Steg 1 - Send inn Interesseskjema

Vennligst fyll ut skjema her på nettsiden eller send forespørsel til post@muskensenter.no

=

Steg 2 - Svar fra MuskenSenter

MuskenSenter AS sender eventuelt ferdig utfylt «Avtale om aksjeoverdragelse» og faktura for ønskede aksjer tilbake til kjøper/investor, til samme E-post, navn og adresse.

=

Steg 3 - Selger registrerer aksjeoverdragelse og oversender aksjeeierbok til kjøper

Når MuskenSenter har mottatt fakturabeløpet sender MuskenSenter melding om aksjeoverdragelse til aktuelt selskap. Kjøper vil etter registrering motta aksjeeierbok.

Jeg ønsker å kjøpe aksjer

Jeg kjenner til ordinær aksjekjøp/aksjesalg