MuskenSenter selger ev. hele aksjeposten i LVP

MuskenSenter AS – prosjektadministrasjon/ansvarlig prosjekt utvikler – søker om å få styrket egenkapital delen for prosjektutvikling av Lappland kraftverk prosjektet, ved salg av aksjer i Lappland Vannkraft Prosjekt AS (LVP) (sus) slik det her fremgår.

LVP - Lappland Vannkraft Prosjekt AS (sus)

er datterselskap til MuskenSenter AS som er medsøker for konsesjon i Nord-Norges største vannkraftprosjekt: Lappland kraftverk. 

MuskenSenter selger aksjer

For «Finansiering av prosjektutviklings kostnader av Lappland kraftverk prosjektet».

Vederlag - årlig avkastning/ utbytte

Lappland Kraft AS utbetaler et årlig vederlag til Lappland Vannkraft Prosjekt AS (sus) med kr. 4.320.000,- pr. år. i 60 år, som gir 36 % årlig avkastning/ utbytte.

Z

Oppfyller alle krav for konsesjon

Søker har rådighet over aktuell vann/vassdrag og land.

Alle dokumenter er tilgjengelige:

Oppdater deg på siste korrespondanser med bla. NVE og OED her.

 

MuskenSenter selger ev. hele aksjepost (100%) i LVP

Kr 12.000.000,-

Fastsatt salgssum for hele aksjepost (100 %) 25.000 aksjer i LVP

Kr 4.320.000,-

Aksjeutbytte pr. år i 60 år, etter konsesjon og lån til bygging av kraftverket er gitt.

Lappland Vannkraft Prosjekt AS (LVP) (sus) er et foretak for prosjektutvikling og finansiering av søknad om konsesjon for bygging av Lappland kraftverk i kommunene Jokkmokk, Arjeplog i Sverige og kommunene i Sørfold, Fauske og Saltdal i Norge. Lappland Vannkraft Prosjekt AS eies av MuskenSenter AS med 100 prosent.

Salgssummen på kr. 12.000.000,- som MuskenSenter AS mottar fra Investor går til dekning av prosjektutviklings kostnad, for søknad om konsesjon for bygging av Lappland kraftverk for Lappland Kraft AS.

Vederlaget på kr. 4.320.000,- pr. år i 60 år fra Lappland Kraft AS utbetales fra Lappland Kraft AS har fått konsesjon til bygging av Lappland kraftverk (slik det er planlagt) og finansiert utbyggingen av kraftverket.

Finansiering av prosjektutvikling

MuskenSenter AS v/Vannkraft Utvikling forestår prosjektutvikling – teknisk, økonomisk og prosjektrisiko (herunder norsk politisk risiko) utvikling – av Lappland kraftverk prosjektet, for Lappland Kraft AS.

For finansiering av anført prosjektutvikling mottar finansieringsselskapene et vederlag fra Lappland Kraft AS, når konsesjon for bygging av kraftverket er gitt av norske myndigheter, basert på svensk «samtykke» til foretagende i overensstemmelse med art. 12 i «Norsk-svenske vassdragsretts-konvensjon» av 11 mai 1929.

Vederlagene er for «Finansiering av prosjektutviklingskostnader av Lappland kraftverk prosjektet», herunder for prosjektrisiko på grunn av norsk politisk risiko ved saksbehandling av Lappland kraftverk prosjektet.

Finansiering av prosjektutviklingskostnader av Lappland kraftverk prosjektet, ved Lappland Vannkraft Prosjekt AS (LVP) (sus)

MuskenSenter AS selger ev. hele aksjeposten (100 prosent) i Lappland Vannkraft Prosjekt AS (sus) til Investor, mot fastsatt salgssum for kr. 12.000.000,-

Lappland Kraft AS utbetaler et årlig vederlag til Lappland Vannkraft Prosjekt AS med kr. 4.320.000,- pr. år. i 60 år, som gir 36 prosent årlig avkastning/utbytte.

Vederlag står i forhold til prosjektrisiko

Del av anført vederlag knyttet til «Finansiering av prosjektutviklingskostnader av Lappland kraftverk prosjektet» ved Lappland Vannkraft Prosjekt AS – kr. 4.320.000,- pr. år i 60 år – er vederlag for prosjektrisiko (norsk politisk risiko) ved investering i prosjektet.

Beløpet overføres direkte fra Lappland Kraft AS til Lappland Vannkraft Prosjekt AS (sus) når konsesjon er gitt og bygging av kraftverket finansiert.

LVP vil motta et årlig vederlag på 4,32 mill., i 60 år

Hvorfor får selskapet vederlag av Lappland kraft AS?

Lappland kraftverk prosjektet innvilger alle krav for konsesjon men den norske stats saksbehandling innebærer en politisk risiko.

Etter avtale mellom MuskenSenter og Lappland Kraft betales det et årlig vederlag til Lappland Vannkraft Prosjekt AS (sus) for risiko ved finansiering til prosjektutvikling.

$

Garantert tilført 4.32 mill. som fast inntekt

Lappland Vannkraft Prosjekt AS får tilført kr. 4.320.000,- pr. år som vederlag fra Lappland Kraft AS. Vederlaget er etter avtale vederlag for finansiering av prosjektutvikling (utredning og søknad om konsesjon) fram til konsesjon foreligger. 

MuskenSenter AS v/Vannkraft Utvikling forestår utvikling av Lappland kraftverk prosjektet, for Lappland Kraft AS. For anført prosjektutvikling mottar MuskenSenter AS et vederlag fra Lappland Kraft AS, når konsesjon for bygging av kraftverket er gitt av norske og svenske myndigheter og når bygging av kraftverket er finansiert. Del av det totale vederlaget – som MuskenSenter AS opparbeider hos Lappland Kraft AS – overføres direkte fra Lappland Kraft AS til Lappland Vannkraft Prosjekt AS (sus).

$

Utbetaling etter konsesjon er gitt

Vederlaget utbetales fra Lappland Kraft AS har fått konsesjon til bygging av Lappland kraftverk (slik det er planlagt) og finansiert utbyggingen av kraftverket.

$

Investor bestemmer selv utbytte

MuskenSenter AS selger ev. hele aksjeposten (100 prosent) i Lappland Vannkraft Prosjekt AS (sus) til Investor.

$

Vederlagets størrelse

Vederlagets størrelse er fastsatt tilnærmet etter aksjeutbytte i forhold til aksjesalg i MuskenSenter Energi AS og Nord prosjektfinansiering AS, dog slik at foreliggende større investering har fått større årlig avkastning/utbytte.

$

Sikret finansiering etter konsesjon er gitt

Lappland kraftverks driftselskap Lappland Kraft AS får oppta lån til bygging og prosjektutvikling av kraftverket når konsesjon til bygging av kraftverket foreligger, herunder med konsesjon som sikkerhet. Etter dette er kapitalbehovet dekket, også til finansiering av prosjektutvikling fram til kraftverket er kommet i drift. Prosjektet får 100 prosent lånefinansiering, på hele utbyggingskostnaden og prosjektutviklingskostnaden, da kraftverkets totale utbygningspris inkl. nettilknytning er bare på 2,60,- kr/kWh. Dette tilsvarer i underkant av 40 % av ordinær utbyggingskostnad (ca. 6,80 kr/kWh) for lignende prosjekt.   

Vil du vite mer om aksjene i Lappland Vannkraft Prosjekt AS?

Les/last ned orienteringene her:

Les: Notat til investorLes: Prosjektorientering Lappland kraftverk "Samisk vannkraftutbygging"
Hva er Lappland Vannkraft Prosjekt AS (sus)?

Lappland Vannkraft Prosjekt AS er et foretak for prosjektutvikling og finansiering av søknad om konsesjon for bygging av Lappland kraftverk i kommunene Jokkmokk, Arjeplog i Sverige og kommunene i Sørfold, Fauske og Saltdal i Norge.

Lappland Vannkraft Prosjekt AS eies av MuskenSenter AS med 100 prosent.

Hvorfor kan jeg ikke kjøpe aksjer direkte i kraftverket?

Lappland kraftverk er basert på 100% svensk vannfall. Etter svensk lovgivning MÅ søker, utbygger og driftsselskap ha rådighet over aktuell vann/vassdrag og land.

«För att få bedriva vattenverksamhet skall verksamhetsutövaren ha rådighet över vattnet inom det område där verksamheten skall bedrivas».

Videre må prosjektet være et ledd i «utveckling av det lokala näringslivet» i regi av den som har «rådighet» över vattnet.

Rådighet över vattnet tillkommer aktuelle samer som tradisjonelt har eiet, bebodd, befolket, og brukt de aktuelle områdene, och grundas på urminnens hävd.

Det er derav ikke mulig å selge aksjer i Lappland Kraft AS (driftsselskap) hvor aksjonærene kun kan være samer med rådighet over aktuell vann/vassdrag og land.

Hvor langt har prosjektutviklingen av Lappland kraftverk kommet?

Lappland kraftverk-prosjektet er fordelt i ulike faser med ulike ansvarsområder. Her kan du se oversikt over status på saksbehandling i både Norge og Sverige.

Kort summert venter vi nå på at NVE skal sende Meldingen ut på høring til berørte kommuner og parter i norge. MuskenSenter selger nå aksjer for å finansiere i første hånd konsekvensutredningen i Sverige.

Hvordan behandler Norge prosjektet?

Meldingen er innsendt til NVE som skal sende den på høring til berørte kommuner og parter. Runar Sjåstad (Energi- og miljøkomiteen) har skrevet et Skriftlig spørsmål til Olje- og energiministeren hvor han spør statsråden hvorfor søknaden ikke er behandlet jfr. regelverk. Les her våre kommentarer til Tina Bru, Olje- og energiministerens svar.

Hvordan behandler Sverige prosjektet?

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingrätt og den svenske Regeringen har behandlet prosjektet, og avgitt «förklaring»/uttalelse, at det fra Sveriges side intet er å innvende mot at søknaden opptas til behandling. Se bestemmelsen i «Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon» og «Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige» Art. 14 og § 7».

Hvilken risiko er det ved prosjektet/investeringen?

Det foreligger ingen spesiell prosjekt eller investerings risiko (så langt vi ser), på bakgrunn av og med hensyn til;

Krav om norsk «offentlig eierskap» til svensk vannfall kommer ikke til anvendelse for Lappland kraftverk prosjektet.
Lovverk som gjelder for etablering innen dette energiområdet, i Norge og Sverige.
“Rådighet”/rettighet til aktuell svensk, vannfall, mark og vann, tilhører søker/aktuelle samer.
Gjeldende lovgivning for prosjektet (svensk, norsk, konvensjon mellom Norge/Sverige og EU-avtalen),
Finansiering av utbyggingskostnaden er basert på hundre prosent prosjektlån.
Utbygningen er tekniske vel gjennomførbar – prosjektet får en god løsning.
Kostnaden for prosjektutvikling (søkerprosessen) kan finansieres.

Risikoen er trolig begrenset til; “norsk politisk risiko”, norsk saksbehandling av Meldingen og om vi får konsesjon.

u

Har du spørmål du ikke finner svar på? Kontakt oss gjerne:

Organisasjonskart og finansieringsmodell for prosjektutvikling/søknad om konsesjon

Send forespørsel om kjøp av aksjer

Etter steg 1-3 er fulgt blir Investor godkjent og oppført som aksjonær i selskapets aksjebok. Aksjeposten er etter dette Investors eiendom.
=

Steg 1 - Send inn Interesseskjema

Vennligst fyll ut skjema her på nettsiden eller send forespørsel til post@muskensenter.no

=

Steg 2 - Svar fra MuskenSenter

MuskenSenter AS sender eventuelt ferdig utfylt «Avtale om aksjeoverdragelse» og faktura for ønskede aksjer tilbake til kjøper/investor, til samme E-post, navn og adresse.

=

Steg 3 - Selger registrerer aksjeoverdragelse og oversender aksjeeierbok til kjøper

Når MuskenSenter har mottatt fakturabeløpet sender MuskenSenter melding om aksjeoverdragelse til aktuelt selskap. Kjøper vil etter registrering motta aksjeeierbok.

Jeg ønsker å kjøpe aksjer

Jeg kjenner til ordinær aksjekjøp/aksjesalg