Den som skal drive virksomheten må ha rådighet

Det er bare samer med rådighet som kan søke om konsesjon for å bygge det aktuelle kraftverket, samt bygge og drifte kraftverket etter konsesjon er gitt.

Bygging av kraftverk

Lappland Kraft, datterselskap av Laponia Center som har “rådighet” til aktuell land og vann, og har rettighet til å stå for utbyggingen av Lappland kraftverk.

Drift av kraftverk

Lappland Kraft utfyller krav om at den som skal drive virksomheten må ha rådighet på «urminnens hävd» til mark og vann i de områder der virksomheten skal drives.

Næringsvirksomhet i lokalsamfunnet

Lappland Kraft vil stå for en betydelig investering og utvikling av det lokale næringsliv, arbeidsmarked og samfunnsliv.

Overføring av elkraft til Sverige

Det norske sentralnettet i Nord-Norge har ikke kapasitet til å ta i mot den elkraft som produseres ved Lappland kraftverk. Produsert elkraft planlegges derfor overført til Sverige.

Lappland kraftverk-prosjektet er helt spesielt:

Kraftverket er basert på svensk vannkraftressurs, vannfall, fallrettighet, interesse, samisk/svensk/norsk tiltaksområde, natur, miljø og samfunn.

Innen rammen av gjeldende svensk og internasjonal lovgivning, og for øvrig i tråd med bestemmelsene i “Vassdragslov iht. konvensjon Norge/Sverige av den 11 mai 1929” er det bare de som har rådighet til aktuell land og vann og rettighet til å bygge ut de svenske “nationalälvarna”.

Samene er de eneste som kan nyttiggjøre disse vannkraftressursene basert på aktuell “rådighet” og særlig samisk rettighet.

Disse faktum utløser at det er bare samer med rådighet som kan søke om konsesjon for å bygge det aktuelle kraftverket, samt bygge og drifte kraftverket etter konsesjon er gitt.

Oversiktskart nr. 11/
Kraftverk prosjektert av MuskenSenter

Utbyggingsplan for kraftverket og kraftlinje 420 kV i Norge og Sverige. Utbygger/økonomisk ansvarlig: Lappland Kraft AS, 8230 Sulitjelma.

For vannkraftutbygging av svenske vannkraftressurser i Lappland/Sameland er det en forutsetning at virksomhetsutøver er av samisk herkomst, som har rådighet over mark og vatn innom det området der virksomheten skal drives.

Lappland Kraft er driftselskap for Lappland kraftverk

Lappland kraft (datterselskap av Laponia Center)

Laponia Center AB har etablert “rådighet”/rettighet – basert på urminnens hävd i Sverige

Svenske lulesamer har “rådighet” til vann/vannfall i Sverige,

  • Herunder til Stora Luleälven og Piteälven i de aktuelle fjell områdene i Sverige.
  • Svenske lulesamer har fallrett til de store vannkraftressursene, fra riksgrensen til Bottenviken/Östersjön eller Saltdalsfjorden/Atlanterhavet.
  • Laponia Center AB ved MuskenSenter AS disponerer del av de de aktuelle vannkraftressursene/ kapitalressursene, til prosjektutvikling og med sikte på etablering av Lappland kraftverk.

Se svensk lovgivning – deriblant Miljöbalk (1089:808), Lag (1989:812), Lag (1971:437) og Sveriges Högsta Domstolens dom i sak T 853-18 – samenes særlige rettigheter.

Laponia Center AB har etablert “rådighet”/rettighet – basert på urminnens hävd i Norge

Svenske lulesamer har “rådighet” til vann/vannfall, vannkraftressurser, kapitalressurser i Norge, herunder til:

  • Vannet i Piteälven og Stora Luleälven oppstrøms fra riksgrensen til vannskillet mellom Norge og Sverige, ca. 6,5 km (luftlinje) til toppen av Blåmannsisen og for øvrig langt inn i Norge.
  • Eiendomsrett til aktuell vannfall i Piteälven og Stora Luleälven ( riksgrensen mellom Norge og Sverige) tilhøre aktuelle lulesamer i Sverige.

 

Lappland Kraft tilrettelegger og har særlig ansvar for;

  • Prosjektering og nettilknytning for planlagte Lappland kraftverk.
  • Bygging av Lappland kraftverk.
  • Elproduksjon og salg av elkraft fra Lappland kraftverk.
  • Drift av kraftverket i samsvar med stifternes målsetning.
  • Økonomisk ansvar for dekning av alle prosjekt-utviklingskostnader for Lappland kraftverk.

Lappland Kraft AS, Fauske kommune er etablert av Laponia Center AB, Jokkmokk kommun med 66 prosent eierandel og MuskenSenter AS, Hamarøy kommune med 34 prosent eierandel (minoritetseier).

Kraftverket eies med hundre prosent til sammen av Laponia Center AB og MuskenSenter AS – lokale lulesamiske private eiere og lulesamiske næringsdrivende.

De store svenske vannkraftressursene som tidligere ikke kunne utnyttes, kan nå utnyttes av de aktuelle samene – som har “rådighet” til aktuell land og vann og rettighet til å bygge ut de svenske “nationalälvarna”.

Laponia Center AB ved MuskenSenter AS disponerer verdien av de aktuelle vannkraftressursene/ fallrett

Prosjekteier disponerer en del av kapitalverdien av vannkraftressurser/fallrett ved MuskenSensenter, for innhenting av kapital til prosjektutvikling og søknad om konsesjon for etablering av Lappland kraftverk.

Prosjekteier har stiftet Lappland Kraft AS for etablering og drift av Lappland kraftverk, herunder finansiering av prosjektutvikling for Lappland kraftverk, når konsesjon for bygging av kraftverket foreligger.

MuskenSenter AS selger aksjer i datterselskapene MuskenSenter Energi AS og Lappland Prosjektutvikling AS – for prosjektutvikling/etablering av Lappland kraftverk – mot utbytte i et vederlag som blir utbetalt fra Lappland Kraft AS, etter at konsesjon er gitt.

Norsk politisk risiko i forhold til EØS-avtalen

Svenske lulesamenes kapital og aksjens markedsverdi i MSE, LP og LK – verdien av de aktuelle svenske vannkraftressursene/fallrett – blir redusert på grunn av bestemmelsen i vannfallrettighetsloven, konsolideringsmodellen.

De aktuelle vannkraftressursene herunder fallretten er å betrakte som kapital, også uten først å ha utnyttet vannkraftressursene herunder fallretten til bygging av kraftverket eller til produksjon av elkraft.

Råderetten/eiendomsretten til vannkraftressursene herunder fallretten blir også akseptert som egenkapital i forbindelse finansiering/opptak av lån til bygging av Lappland kraftverk.