Vi har planer om utbygging av mer vannkraft i Nord-Norge med Lappland kraftverk prosjektet som gir 612 MW, 2100 GWh/ 2,1 TWh (kraft til ca. 105 000 husstander).

Skrevet av Simon Andersen

februar 8, 2023

Statnett skriver i sin områdeplan nord – ifølge dagspressen Fremover

Statnett skriver i et brev i desember til Olje- og energidepartementet der det blir presisert. I noen deler av landet, blant annet i nordre Nordland og nordover vil det i perioder ikke være mulig å levere nok energi – selv om all produksjonskapasitet og alle importmuligheter er utnyttet. Videre skriver Statnett at det kan bare om få år oppstå:

  • Perioder med svært høye priser.
  • Behov for utkoblinger.

Viktige tiltak for å avhjelpe situasjon blir – nemlig å stimulere til økt kraftproduksjon.

Avhengig av Sverige

De siste årene har kraftflyten inn og ut fra Ofoten ligget på inntil 500 MW både for import og eksport. Ofoten har forbindelse både sørover i Norge og østover til Sverige. Det er imidlertid en utfordring at forbindelsen sørover har driftsstans lange perioder i året. I de tilfellene er området nord for Ofoten ensidig forsynt fra Sverige.  

Må ha økt elproduksjon og et sterkere nett  

«Dersom alle kjente forbruksplaner skal kunne realiseres vil ny produksjon i området være helt nødvendig», skriver Statnett i sin områdeplan. Dette kan skje i løpet av bare få år.

Statnett viser til at det er et stort behov for både et sterkere nett og økt produksjon i området.

«Dersom en stor del av planene om nytt forbruk blir realisert uten at det samtidig etableres vesentlig ny kraftproduksjon, vil dette medføre en fundamental endring av kraftsystemet i nord. Kraftoverskudd store deler av året og grei balanse vil endre til et betydelig kraftunderskudd».

«De lave kraftprisene i Nord i dag vil ikke vedvare med stor forbruksøkning i området, uten at det også parallelt kommer ny kraftproduksjon». 

UiT Norges Arktiske universitet – an.no/debatt 24.12.2022

Rektor Dag Rune Olsen ved UiT Norges arktiske universitet skriver deriblant, sitat:

«Nordkalotten kan ta posisjon»

«Et framtidig kraftunderskudd er en annen felles utfordring. SINTEF anslår at dette kan treffe Nord-Norge i løpet av fem til ti år, dersom alle prosjektene som nå er på tegnebrettet, blir en realitet.»

«Produksjon av mer kraft må ta hensyn til samenes urfolksrettig-heter og samtidig være et bidrag til det grønne skiftet.»

«Et sterkt samarbeid om kraft i Nordkalotten kan utnytte energien bedre, men det forutsetter bedre overføringslinjer og større kapasitet.»

 

Jens Stoltenberg sier i NHOs årskonferanse – DN lørdag 07.01.2023

 «En stat som ikke klarer å gi befolkningen en så grunnleggende ting som stabil og grei priset energi, er en stat som ikke fungerer.»

Behov for større vannkraftutbygging i Nord-Norge

Sentrale, regionale, lokale myndigheter, næringslivet i Nord-Norge og offentlige institusjoner skriver stadig om behov for større vannkraftutbygging i landsdelen. For å skape grønn omstilling, grønn hydrogen, større eksportverdier, sysselsetning, klimagevinster, etablering av ny industri i landsdelen, bidra til regional utvikling og industripolitiske mål.

Det er mulig å skape større vannkraftutbygging i Nord-Norge – oppnå større og anført ønsket verdiskaping i landsdelen – om vi aktuelle samer får nyttiggjøre samenes «rådighet» over aktuelle svenske vassdrag/vannressurser og deres rettigheter til å bygge vannkraftverk i Nord-Norge basert på vann fra de aktuelle svenske «nationalälvarna».

Den norske Regjeringen bes vennligst gi grønt lys for «Samisk vannkraftutbygging» ved Lappland kraftverk prosjektet, herunder gi de aktuelle samer rett til å nyttiggjøre sin «rådighet» over vannet i de aktuelle vassdrag der virksomheten skal drives. Virksomheten med svenske vannressurser i Nord-Norge (som aktuelle samer har «rådighet» over) skal drives deriblant på norsk side av grensen og det skal etableres en kraftstasjon i Sulitjelma i Norge, basert på aktuelle samers vannkraftressurser og «rådighet» över vattnet inom det område där verksamheten skall bedrivas.»

Nord-Norge og Nord-Sverige kan ta posisjon med hensyn til større vannkraftutbygging, hvis den norske Regjeringen gir grønt lys for dette til samene  

Samisk vannkraftutbygging 

«Samisk vannkraftutbygging» – basert på «særlige samiske rettigheter» / samenes «rådighet» over aktuelle vassdrag i Nord-Sverige og grensetraktene i Nord-Norge – kan utvikles for langt større vannkraftutbygging i Nord-Norge enn det Lappland kraftverk prosjektet gir, med sine 612 MW 2100 GWh/2,1 TWh (kraft til ca. 105 000 husstander).

Hvem kan bygge større vannkraftproduksjon i nordre Nordland

  • Samer som har «rådighet över vattnet inom det område där verksamheten skall bedrivas», KAN DRIVE vannkraftproduksjon med vann fra de svenske «nationalälvarna» i Nord-Sverige og store deler av grenseområdene i Nord-Norge.
  • Andre norske og svenske virksomhetsutøvere som ikke har «rådighet över vattnet inom det område där verksamheten skall bedrivas», KAN IKKE DRIVE vannkraftproduksjon med vann fra de svenske «nationalälvarna» i Nord-Sverige og store deler av grenseområdene i Nord-Norge.
  • Rätten till att använda vatten fra de aktuelle «nationalälvarna» for vannkraftproduksjon, tillkommer den samiska befolkningen och grundas på urminnens hävd.
  • I de aktuelle områder der «Samisk vannkraftutbygging» skal drives, har aktuelle samer fedre/forfedre eiet, brukt, befolket, ervervet områdene på urminnens hävd.

Bare samer som anført, kan bygge større vannkraftproduksjon – basert på anførte svenske vannkraftressurser, i følge svensk og internasjonal lovgivning.   

Det gjelder nå å få OED til å instruere NVE om å sende «Melding Lappland kraftverk» av 20.08.2017 på høring i Norge, i samsvar med bestemmelsene i «Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon».

 

Viser for øvrig til siste prosjektorientering av 09.06.2022:

Prosjektorientering Lappland kraftverk «Samisk vannkraftutbygging» av 09.06.2022