OED svarte MuskenSenter ved brev 24.08.2022.
Vi har fått kommenterer til statsrådens anførsel, som kan oppsummeres slik:

  • «Konvensjon – vedrørende vassdragsretten» av 11. mai 1929 (som er ratifisert av 14 nasjoner) – «er imidlertid gammel og må suppleres med etterfølgende» nasjonale regler.
    Det er nettopp det Russland hevder at «Svalbardtraktaten» (Svalbard-konvensjon) av 9. februar 1920 er gammel og må suppleres med etterfølgende nasjonale regler.
  • «Jeg har intet å innvende mot den behandling NVE har lagt opp til.» skriver statsråden i sitt brev av 24.08.2022 til MuskenSenter.
    NVE har – etter søkers oppfatning – lagt opp til en saksbehandling av «Melding Lappland kraftverk» 20.08.2017 (Lappland kraftverk prosjektet) på et lovstridig grunnlag, uten hjemmel i gjeldende lovgivning for saken, brutt forvaltningslovens bestemmelser, korrumpert «samisk vannkraft-utbygging» (samenes næringsprosjekt) og den samiske folkegruppens rett til å «sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv».

Olje- og energidepartementet (OED) ved Statsråden har besvart henvendelsene ved brev av 24.08.2022, deriblant slik det her følger, sitat: 

«Konvensjonen er imidlertid gammel og må suppleres med etterfølgende nasjonale og internasjonale regler om konsekvensutredninger og behandling av tiltak med grenseoverskridende virkninger».

«Jeg har intet å innvende mot den behandling NVE har lagt opp til.»

Vi har tidligere vist til anførselen om at «Konvensjon er imidlertid gammel og må suppleres …» er lovstridig, en villedende og desorienterende veiledning til MuskenSenter, og er i strid med gjeldende norsk, svensk og internasjonal lovgivning.

Norge kan ikke endre bestemmelsene i «Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon», eller sette konvensjonens bestemmelser til side, i påvente av at konvensjonens bestemmelse suppleres i samsvar med et brev til MuskenSenter, som er ikke part i konvensjon.

Søker Laponia Center AB i Sverige og medsøker/MuskenSenter AS ser ikke noen behov for enderinger/supplering av konvensjon slik OED anfører i brevet til MuskenSenter. Konvensjonens bestemmelser forblir som fastsatt, med mindre endringene/suppleringene er ratifisert av samtlige 14 medlemsstater. Se også tidligere «Saksfremstilling» av 20.09.2022.

Hvilken rett og rettsregler Russland er bundet av – overfor Norge – når det gjelder Svalbardkonvensjon ønsker vi ikke å mene noe om, her.

«Norsk-svenske vassdragskonvensjon» kan ikke suppleres av norske myndigheter (NVE og OED), med etterfølgende nasjonale (norske) regler, like lite som russiske myndigheter kan supplere «Svalbardkonvensjon» med etter-følgende nasjonale (russiske) regler.

Vi ber Statsråden om vennligst å ta med «samisk vannkraftutbygging» (som bare samer kan gjennomføre) når han stadig i media fremlegger at myndig-hetene «vil ha økte investeringer i vannkraft» og «et velfungerende felles nordisk kraftsystem og kraftnett for hele landet». Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer og da kan ikke samene diskrimineres på same-etnisk grunnlag. Dette kan få/lede til utilsiktede negative konsekvenser.

Søker Laponia Center AB og minoritets søker MuskenSenter AS ber på ny Olje- og energidepartementet (OED) om å instruere Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å sende «Melding Lappland kraftverk» av 20.08.2017 på høring i Norge, i samsvar / tråd med bestemmelsene i «Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon».

Brev fra OED til MuskenSenter 24.08.2022

Les OEDs brev til MuskenSenter her

Brev fra MuskenSenter til OED 27.09.2022

Les MuskenSenters kommentar til OED