Prosjektområdene

Lappland kraftverk bygger på et grenseoverskridende samarbeid mellom samer i Sverige og Norge hvor samisk rådighet over de aktuelle land og vannressurser er avgjørende.

Norske vassdrag

Messingmalmvatnan, Leirvatnet, Bajep Sårjåsjavvre reguleres til kraftstasjon i Sulitjelma og til havet bygges på norsk side / i Norge.

Svenske vassdrag

Staddajavrre og Pieskehaure reguleres i tunnel (uttak) fra norsk side (i Norge).

Rådighet

De aktuelle samene har “rådighet” til aktuell land og vann og rettighet til å bygge ut de svenske “nationalälvarna”.

Utbygging

Masseuttak, deponi og reguleringssjakt for vannuttak blir i Norge.

Svensk ressursområde og fallrettigheter med svensk lovpålagt krav for bruk

Lappland kraftverk er tuftet på særlig samiske rettigheter til land og vann i de aktuelle samiske områder der virksomheten skal drives.

I følge svensk lovgivning må den som skal drive vannvirksomhet /kraftutbygging basert på svenske vannkraftressurser/fallrett fra svenske “nationalälver” i de aktuelle områdene i Lappland/Sameland ha “rådighet” basert på “urminnens hävd” og internasjonal lovgivning til land og vann som de aktuelle samene har til samme områder der virksomheten skal drives. Utover dette må virksomheten være et ledd i utvikling av det lokale næringslivet.

Dette betyr at det er bare samene selv som kan realisere et vannkraftprosjekt i prosjektområdet for Lappland kraftverk.
Lappland kraftverk er eid og drevet av samer med disse lovpålagte rettighetene.

Nordland og Norrlands Inland i samarbeid

Lappland kraftverk under planlegging kan utvikles til et av de største vannkraftverk/verdiskapere i Nord-Norge innenfor fornybar energi.

Oversiktskart nr. 09/
Kraftverk prosjektert av MuskenSenter

Utbyggingsplan for kraftverket og kraftlinje 420 kV i Norge og Sverige. Utbygger/økonomisk ansvarlig: Lappland Kraft AS, 8230 Sulitjelma.

Tilløpstunnel lengde

Avløpstunnel lengde

Kraftlinje

Prosjektutviklingskostnad

Oversiktskart nr. 11/ Kraftverk prosjektert av MuskenSenter
Utslipp: Saltdalsfjorden

Utbyggingsplan Kraftlinjer

Linjeutbygging Lappland kraftstasjon – Salten Trafo / Lappland kraftstasjon – riksgrensen

Oversiktskart nr. 15/ Lappland kraftverk prosjektert av MuskenSenter

Inntak: Bajep Sårjåsjávvre og Bieskehavvre / Utslipp: Saltdalsfjorden

For vannkraftutbygging av svenske vannkraftressurser i Lappland/Sameland er det en forutsetning at virksomhetsutøver er av samisk herkomst, som har rådighet over mark og vatn innom det området der virksomheten skal drives.