Vannressursene

Kraftverket er basert på å lede vann fra de store svenske “nationalälvarna” Stora Luleälven og Piteälven til kraftstasjon i Sulitjelma, Fauske kommune.

Norske vassdrag

Messingmalmvatnan, Leirvatnet, Bajep Sårjåsjavvre reguleres til kraftstasjon i Sulitjelma og til havet bygges på norsk side / i Norge.

Svenske vassdrag

Staddajavrre og Pieskehaure reguleres i tunnel (uttak) fra norsk side (i Norge).

Rådighet

De aktuelle samene har “rådighet” til aktuell land og vann og rettighet til å bygge ut de svenske “nationalälvarna”.

Utbygging

Masseuttak, deponi og reguleringssjakt for vannuttak blir i Norge.

Oversiktskart nr. 11/ Lappland kraftverk : Vannressursene

Bajep Sårjåsjavre (822 moh.) og Pieskehaure (577 moh.) reguleres til Lappland kraftstasjon (5 moh.) i Sulitjelma.  Installert effekt på 612 MW og en midlere årsproduksjon på 2100 GWh.

Vassdragene som planlegges regulert:

 

Messingmalmvatnan, Norsk
 • 1009 moh. Norge
 • Svensk fall fra 820 moh
 • Utløp til Gasakjavre / Virihaure / Stora Luleälven i Sverige.

Reguleres med utløp i tunnel til Leirvatnet (norsk) / Bajep Sårjåsjavrre (norsk), i tunnel til kraftstasjon i havnivå (15 moh.) ved Fagerli i Sulitjelma og med avløp i tunnel til Grytvika i Saltdalsfjorden.

Leirvatnet, Norsk
 • 826 moh. Norge
 • Svensk fall fra 826 moh.
 • Utløp til Gasakjavre / Virihaure / Stora Luleälven i Sverige.

Reguleres med utløp i tunnel til Bajep Sårjåsjavri (norsk) / kraftstasjon i Sulitjelma / havet.

Blåmannsisvatnet, Norsk
 • 935 moh. Norge
 • Norsk fall fra 826 moh.
 • Utløp til Leirvatnet/ Gasakjavre / Virihaure / Stora Luleälven i Sverige.

Reguleres i tunnel til kraftstasjon i havnivå (15 moh.) ved Fagerli i Sulitjelma og med avløp i tunnel til Grytvika i Saltdalsfjorden.

Staddajavrre, Svensk
 • 960 moh. Sverige
 • Svensk fall fra 960 moh (etter regulering 821 moh)
 • Utløp til Gahpesluppal / Virihaure / Stora Luleälven.

Reguleres med utløp i tunnel til Vuolep Sårjåsjavrre (norsk side) / Bajep Sårjåsjavrri / kraftstasjon i Sulitjelma / havet.

Vuolep Sårjåsjavrre, Norsk / Svensk
 • 821 moh. Norge og Sverige
 • Svensk fall fra 821 moh
 • Utløp til Gahpesluppal / Virihaure / Stora Luleälven.

Reguleres med utløp (ved senkng av terskel i vatnet) til Bajep Sårjåsjavrre / kraftstasjon i Sulitjelma / havet.

Bajep Sårjåsjavrre, Svensk
 • 822 moh. Norge
 • Svensk fall fra 821 moh.
 • Utløp til Vuolep Sårjåsjavrre (norsk og svensk) / Gahpesluppal / Virihaure / Stora Luleälven.

Inntak til kraftstasjonen fra Bajep Sårjåsjavre (820 moh).

Reguleres ved senkning av vatnet med to meter, utløp i tunnel til kraftstasjon i Sulitjelma / havet.

Bieskehaure, Svensk
 • 578 moh. Sverige
 • Svensk fall fra 578 moh.
 • Utløp til Alep Miehkak / Piteälven i Sverige.

Inntak til kraftstasjon fra Bieskehaure (577 moh.)

Reguleres i tunnel til kraftstasjon i havnivå (15 moh.) ved Fagerli i Sulitjelma og med avløp i tunnel til Grytvika i Saltdalsfjorden.

Inntak/fallhøyde kote

Magasin størrelse

Tilløpstunnel lengde

Avløpstunnel lengde

Tidligere regulerte vassdrag

Bieskehaure (577 moh.) planlegges regulert til Lappland kraftstasjon (5 moh.) i Sulitjelma.

Bieskehaure i Sulitjelma.

De store svenske vannkraftressursene som tidligere ikke kunne utnyttes, kan nå utnyttes av de aktuelle samene – som har “rådighet” til aktuell land og vann og rettighet til å bygge ut de svenske “nationalälvarna”.