Send forespørsel om kjøp av aksjer

Etter steg 1-3 er fulgt blir Investor godkjent og oppført som aksjonær i selskapets aksjebok. Aksjeposten er etter dette Investors eiendom.
=

Steg 1 - Send inn Interesseskjema

Vennligst fyll ut skjema her på nettsiden eller send forespørsel til post@muskensenter.no

=

Steg 2 - Svar fra MuskenSenter

MuskenSenter AS sender eventuelt ferdig utfylt «Avtale om aksjeoverdragelse» og faktura for ønskede aksjer tilbake til kjøper/investor, til samme E-post, navn og adresse.

=

Steg 3 - Selger registrerer aksjeoverdragelse og oversender aksjeeierbok til kjøper

Når MuskenSenter har mottatt fakturabeløpet sender MuskenSenter melding om aksjeoverdragelse til aktuelt selskap. Kjøper vil etter registrering motta aksjeeierbok.

Jeg ønsker å kjøpe aksjer

Jeg kjenner til ordinær aksjekjøp/aksjesalg

Ofte spurte spørsmål ved aksjeforespørsel

Hvorfor kan jeg ikke kjøpe aksjer direkte i kraftverket?

Lappland kraftverk er basert på 100% svensk vannfall. Etter svensk lovgivning MÅ søker, utbygger og driftsselskap ha rådighet over aktuell vann/vassdrag og land. Det er derav ikke mulig å selge aksjer i Lappland Kraft AS (driftsselskap) hvor aksjonærene kun kan være samer med rådighet over aktuell vann/vassdrag og land.

Hvordan kan man regne ut fremtidig utbytte?

Nord Prosjektfinansiering AS får tilført kr. 64.200.000,- pr. år som vederlag fra Lappland Kraft AS, som også blir fast årlig minimum inntekt for Nord Prosjektfinansiering AS. Vederlaget er betaling for prosjektutvikling (utredning og søknad om konsesjon) fram til konsesjon foreligger.

Nord Prosjektutvikling AS avsetter et minimum beløp med kr. 42.000.000,- pr. år til årlig utbytte, fordelt på 25000 aksjer.

Selskapets (Nord Prosjektfinansiering) vedtekter fastsetter garantert årlig aksjeutbytte med kr. 1.680,- pr. aksje/år, basert på anført årlig avsatt utbytte (kr. 42.000.000,-), fra konsesjon til bygging av kraftverket foreligger.

Hvor langt har prosjektutviklingen av Lappland kraftverk kommet?

Lappland kraftverk-prosjektet er fordelt i ulike faser med ulike ansvarsområder. Her kan du se oversikt over status på saksbehandling i både Norge og Sverige.

Kort summert venter vi nå på at NVE skal sende Meldingen ut på høring til berørte kommuner og parter i norge. MuskenSenter selger nå aksjer for å finansiere i første hånd konsekvensutredningen i Sverige.

Hvordan behandler Norge prosjektet?

Meldingen er innsendt til NVE som skal sende den på høring til berørte kommuner og parter. Runar Sjåstad (Energi- og miljøkomiteen) har skrevet et Skriftlig spørsmål til Olje- og energiministeren hvor han spør statsråden hvorfor søknaden ikke er behandlet jfr. regelverk. Les her våre kommentarer til Tina Bru, Olje- og energiministerens svar.

Hvordan behandler Sverige prosjektet?

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingrätt og den svenske Regeringen har behandlet prosjektet, og avgitt «förklaring»/uttalelse, at det fra Sveriges side intet er å innvende mot at søknaden opptas til behandling. Se bestemmelsen i «Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon» og «Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige» Art. 14 og § 7».

Hvilken risiko er det ved prosjektet/investeringen?

Det foreligger ingen spesiell prosjekt eller investerings risiko (så langt vi ser), på bakgrunn av og med hensyn til;

Krav om norsk «offentlig eierskap» til svensk vannfall kommer ikke til anvendelse for Lappland kraftverk prosjektet.
Lovverk som gjelder for etablering innen dette energiområdet, i Norge og Sverige.
“Rådighet”/rettighet til aktuell svensk, vannfall, mark og vann, tilhører søker/aktuelle samer.
Gjeldende lovgivning for prosjektet (svensk, norsk, konvensjon mellom Norge/Sverige og EU-avtalen),
Finansiering av utbyggingskostnaden er basert på hundre prosent prosjektlån.
Utbygningen er tekniske vel gjennomførbar – prosjektet får en god løsning.
Kostnaden for prosjektutvikling (søkerprosessen) kan finansieres.

Risikoen er trolig begrenset til; “norsk politisk risiko”, norsk saksbehandling av Meldingen og om vi får konsesjon.

Hva er aksjene verdt om dere ikke får konsesjon?

Aksjens verdi uten konsesjon til bygging av Lappland kraftverk prosjektet varierer mellom selskapene.

Investeringen vil ikke være tapt selv om det ikke blir gitt konsesjon til bygging av Lappland kraftverk.

Grunnlag for vurderingen

Samer – med rådighet over aktuell vann/vassdrag og land – er de største rådighet- og rettighetshavere (har eier rett) til vannkraftressursene og vannfall i Lappland/ Sameland, herunder i Nord-Norge, i de områder de tradisjonelt har eid, befolket, brukt eller ervervet på en annen måte. Jfr. norsk, svensk og internasjonal lovgivning.

Laponia Center AB og MuskenSenter AS er rådighet og rettighetshavere (har eier rett) til store vannkraftressurser og vannfall i svenske Lappland og nordre Nordland fylke mellom riksgrensen og vannskillet mellom Norge og Sverige. Selskapenes aksjer har betydelig verdi, basert på anført rådighet (eier rett) og uten tilknytning til noen bestemte prosjekter eller aksjeutbytte fra noen av datterselskapene.

u

Har du spørmål du ikke finner svar på? Kontakt oss gjerne: