NVE må sende Meldingen på høring i Norge. 

Registrer deg for nyhetsbrev om Lappland kraftverk-prosjektet

Olje- og energidepartementet (OED) må instruere Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE)

 

OED må instruere NVE om å sende «Meldingen Lappland kraftverk» 20.08.2017 – med søkers/tiltakshavers forslag til utredningsprogram – på høring til berørte parter i Norge.

Meldingen er utarbeidet av Multiconsult, Oslo og er en plan om Lappland kraftverk prosjektet og skal behandles etter gjeldende norsk lovgivning, herunder «Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten» 11 mai 1929.

Lappland kraftverk krever konsekvensutredning (KU) i begge berørte land, én i Norge og én i Sverige.

NVE skal fastsette utredningprogram for KU i Norge etter Melding er sendt på høring i Norge.

Utredningsprogram for KU i Norge  

På bakgrunn av tiltakshavers forslag til utredningsprogram, høringsuttalelser og NVEs egne vurderinger fastsetter NVE et utredningsprogram. Utredningsprogrammet legger grunnlaget for konsekvensutredningen i Norge som skal vedlegges en senere konsesjonssøknad. Her beskrives hvilke temaer tiltakshaver skal utrede i Norge og fremgangsmåten.

Tiltakshaver har allerede utarbeidet den største del av konsekvensutredningen (etter eget forslag til utredningsprogram) men har måtte stoppe gjenstående konsekvensutredning på grunn av at NVE ikke har sendt Meldingen på høring og følgelig ikke fastsatt endelig utredningsprogram.  

Laponia Center AB skal i samråd med Länsstyrelsen i Luleå utarbeide et utredningsprogram for KU i Sverige.

Utredningsprogram for KU i Sverige

Mark- och miljödomstolen og Miljö- och energidepartementet i Sverige har fastsett (i samsvar med svensk lovgivning) at hovedsøker Laponia Center AB / den svenske tiltakshaver skal i samråd med Länsstyrelsen i Luleå utarbeide et utredningsprogram for konsekvensutredning i Sverige, basert på svensk lovgivning, herunder «Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten» 11 mai 1929. Utredningsprogrammet legger grunnlaget for konsekvensutredning i Sverige som skal vedlegges en senere konsesjonssøknad som sendes til NVE. Her beskrives hvilke temaer tiltakshaver skal utrede i Sverige, i hvilken rekkefølge, tidspunkt med hensyn til søkeprosessen og fremgangsmåten.

Utredningsprogrammet med påfølgende konsekvensutredning i Sverige kan ikke utarbeides før Norge har ferdig behandlet Meldingen i Norge. Det er i tillegg for stor politisk risiko, når Norge ikke respekterer bestemmelsene i «Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten» 11 mai 1929 og samenes menneskerettigheter.  

NVE behandler saken politisk

NVE behandler ikke Meldingen i samsvar med bestemmelsene i forvaltningsloven

OED må instruere NVE

Meldingen må umiddelbart sendes på høring med hensyn til konsekvensutredning i Norge.

La samene få delta

Vennligst la samene bli en del av «fellesskapet», med sin særlige «rådighet» og rettigheter over vannet i de aktuelle områdene.

La samene få delta også i; verdiskaping, løsning av energikrisen, utvikling av det lokale næringslivet / samfunnet / kulturen, i den stat Kongen sa, «er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer».

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skriver i brev av 11.09.2017 til Olje- og energidepartementet (OED), sitat:

«Ettersom planene om Lappland kraftverk gjelder regulering og overføring av både norske og svenske vassdrag vil saksbehandlingsreglene i Konvensjonen mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11.05.1929 (Lov-1931-06-12-1) komme til anvendelse.»

 

2017.10.10_OED - Brev til Naturvårdsverke

Olje- og energidepartementet skriver i brev av 10.10.2017 til Naturvårdsverket, Stockholm, sitat:

«Meldingen tar utgangspunkt i at kraftverksplanene må behandles etter konvensjonen mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11. Mai 1929.»

 

Olje- og energidepartementet skriver i brev av 27.08.2018 til MuskenSenter og Norges- vassdrags og energidirektorat, sitat:

«Planene om Lappland kraftverk skal behandles etter konvensjonen mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11. mai 1929.»

NVE har i brev av 26.02.2020 til MuskenSenter gitt tilbakemelding på behandlet av «Melding for Lappland kraftverk» av 20. august 2017 og anfører deriblant slik det her fremkommer.

NVE skriver at søker må gjøre enkelte endringer av Meldingen, til deriblant:

«Prosjektet skal derfor behandles etter konvensjonen mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11. mai 1929.

I praksis vil det si at inngrepene på norsk side skal behandles av norske myndigheter, mens inngrepene på svensk side skal behandles av svenske myndigheter.

Etter konvensjonens artikkel 12 må derfor svenske myndigheter gi samtykke for at det kan gis tillatelse til inngrepene på norsk side.»

«Høring:
  • «I Norge blir meldingen kunngjort i lokalpressen og lagt ut til offentlig ettersyn i berørte kommuner.
  • Den blir sendt til sentrale og lokale forvaltningsorganer og til ulike interesseorganisasjoner.  
  • Meldingen blir i tillegg sendt på høring i Sverige.
  • Mottakere i Sverige er lokale og regionale myndigheter, berørte samebyer og Naturvårdsverket.
  • Meldingen og brosjyren vil være tilgjengelig for nedlastning på www.nve/konsesjoner i høringsperioden.
  • En papirversjon kan fås ved å kontakte tiltakshaver.
  • Alle kan komme med uttalelse.
  • Uttalelsen kan sendes via nettsiden www.nve.no/konsesjoner, på sakens side, til nve@nve.no eller i brev til NVE-Konsesjonsavdelingen. Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO.
  • Høringsfristen er minimum seks uker etter kunngjøringsdatoen.»

«Resten av avsnittet under «Høring» skal stå som før». 

«Oversettingen av meldingen til svensk og nordsamisk»

«NVE stiller krav til oversetting av vannkraftmeldingen til svensk og nordsamisk (etter ønske fra svensk sameby). Vi mener dette er nødvendig fordi at vannkraftsaken har betydelige grenseoverskridende virkninger. Mange av de som blir berørt av prosjektet befinner seg i Sverige og forstår nødvendigvis ikke norsk fult ut.»  

«Kravet om oversetting av vannkraft meldingen til andre språk er hjemlet i forskrift om konsekvensutredninger § 34 siste ledd.»

Olje- og energidepartementet ved statsråd Terje Aasland skriver i brev av 24.08.2022 til MuskenSenter, sitat:

«Den norsk-svenske vassdragskonvensjonen av 29. Mai 1929 gjelder tiltak i grensevassdrag, som kan få virkninger i nabolandet. Konvensjonen er relevant for vannkraftutbygginger i grensevassdrag, som Lappland kraftverk. Konvensjonen er imidlertid gammmel og må suppleres med etterfølgende nasjonale og internasjonale regler om konsekvensutredninger og behandling av tiltak med grenseoverskridende virkninger.»

NVE har behandlet meldingen i tråd med § 34. Det har i den forbindelse blitt fremstilt ønske om at meldingen oversettes i tråd med § 34 siste ledd, og NVE har tatt dette til følge. Jeg har intet å innvende mot den behandlingen NVE har lagt opp til.»

OED må instruere NVE

Meldingen må umiddelbart sendes på høring med hensyn til konsekvensutredning i Norge.

NVE behandler saken politisk

NVE behandler ikke Meldingen i samsvar med bestemmelsene i forvaltningsloven

La samene få delta

Vennligst la samene bli en del av «fellesskapet», med sin særlige «rådighet» og rettigheter over vannet i de aktuelle områdene.

La samene få delta også i; verdiskaping, løsning av energikrisen, utvikling av det lokale næringslivet / samfunnet / kulturen, i den stat Kongen sa, «er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer».

Søkers anførsler med hensyn til norsk saksbehandling:

Anførte pålegg om å endre meldingen slik NVE pålegger aksepteres ikke, da NVEs anførsler bygger på serie feil og villedende orientering, som skader saken. NVE gir noen innskrenkende/ulovlige bestemmelser på hva «Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige» av 11. mai 1929 fastsetter med hensyn til behandling av prosjektet.

NVE kan ikke saksbehandle en svensk konsekvensutredning i Sverige og heller ikke sende en norsk konsekvensutredning på høring til Sverige.   

Meldingen kan ikke endres slik NVE krever/anfører i brev av 26.02.2020 da anførslene strider mot bestemmelsene i «Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige» av 11. mai 1929. Kravet innskrenker lovens bestemmelser, og er i strid med Norges/Sveriges gjeldende lovgivning for foretagendet og vilkår for Sveriges «samtykke» i overensstemmelse med art. 12 i konvensjon Norge/Sverige av 11. mai 1929.

Forskrift om konsekvensutredninger § 34 gjelder ikke for vannkraftutbygging som kommer under bestemmelsene i «Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige».

NVE og OED behandler «Melding Lappland kraftverk» i strid med bestemmelsene «Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige», samenes menneskerettigheter og diskriminerer samene på sameetnisk grunnlag.

NVE skal fastsette utredningprogram for KU i Norge etter Melding er sendt på høring i Norge.

NVE vil saksbehandle i Sverige, noe Sverige sier de skal gjøre selv

Saken er behandlet deriblant slik i Sverige

Dom av Mark- och miljödomstolen 06.12.2017
«Yttrande enligt 8 § lag (1929) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av 11 maj 1929»

Sverige ved Mark- och miljödomstolen har behandlet «Begäran om ”förklaring» (uttalelse) ved dom/«yttrande» av 06.12.2017 vedrørende bestemmelse i vattenrättskonvention art. 14 p1. Sveriges förklaring att från dess sida intet er att invända mot ansökningens upptagande till behandling, lyder slik sitat:

«Mark- och miljödomstolen finner för närvarande inget hinder mot att Laponia Center AB och MuskenSenter AS i Norge ansøker om att få uppföra det aktuella kraftverket».

Sverige ved «Regeringen» i brev av 14.06.2018 underbygger Mark- och miljödomstolens uttalelse slik, sitat:

«Regeringens beslut»

«Regeringen förklarar att en prövning av ansökan om tillstånd till Lappland kraftverk ska göras i Sverige».

Miljö- och energidepartementet skriver i sitt brev av 20.08.2018 til Olje- og energidepartementet, sitat:

«Detta innebär att Laponia Center AB får vända sig med sin ansökan till mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrett.»

«I Sverige är det verksamhetsutövaren (søker) själv som är ansvarlig för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (konsekvensutredning) innan ansökan lämnas in till prövningsmyndigheten.»

«Det är länsstyrelsen som fattar beslut om verksamheten medför betydande miljöpåverkan. Därefter ska ett samråd hållas med samma parter (søker og länsstyrelsen) för att avgöra hur omfattande miljökonsekvensbeskrivningen (konsekvensutredningen) behöver vara. För frågor kring detta och närmare om hur den processen går till rekommenderar jag att Laponia Center AB vänder sig till Länsstyrelse i Norrbottens län.»

Svensk konsekvensutredning

Konsekvensutredningen av foretagendets virkninger i Sverige, utarbeides i Sverige av svensk konsulentfirma, skrives på svensk og oversettes til lulesamisk (da hele prosjektet er i lulesamisk område/region) om svenske myndigheter, stedlige samebyer og parter ønsker det.

Laponia Center AB skal i samråd med Länsstyrelsen i Luleå utarbeide et utredningsprogram for KU i Sverige.

Søkers anførsler med hensyn til svensk saksbehandling:

Sverige har behandlet saken i samsvar med bestemmelsene i «Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten» 11 mai 1929 og gitt tillatelse til å fremme søknad om konsesjon i samsvar med svensk lovgivning og konvensjonens bestemmelser.  

NVE vil saksbehandle i Sverige, noe Sverige sier de skal gjøre selv