Næringsfremmende prosjekter i samiske bosetningsområder

MuskenSenter arbeider for etablering av et samisk-norsk-svensk nærings- og samfunnsliv i Nordland og Norrlands Indland.

Et holdingsselskap som fremmer samarbeid for samisk næringslivs-utvikling

MuskenSenter har siden 1976 arbeidet for utvikling av det lokale næringslivet i tradisjonelle lulesamiske bosetningsområder.

Selskapet ble etablert i 1976 for å fremme næringslivet i Musken, herunder styrke og bevare det lulesamiske samfunnet Musken.

Målsetningen har senere utviklet seg til et samarbeid med svenske lulesamer, om i fellesskap arbeide for å et fremtidsrettet og rikt (samisk, svensk og norsk) nærings- og samfunnsliv i Nord-Norge og Norrlands Indland. Som et ledd i denne målsetning har lulesamene i Norge og Sverige etablert felles prosjekter for et grenseoverskridende miljø- og naturvennlig vannkraftutbygging, for å utvikle det lokale næringslivet, kulturen og eksisterende tettsteder i de aktuelle naturressurs områdene.

Musken, Hammarøy kommune.

Datterselskaper

Gjennom våre datterselskaper tilrettelegger vi utviklingen av et av Europas største vannkraftprosjekt, Lappland kraftverk

 • Koordinering og prosjektutvikling av hele søker prosessen for Lappland kraftverk prosjektet.
 • Utvikling av Lappland kraftverk prosjektet.
  Finansiering av prosjektutviklings-kostnadene.
 • Innhenting av kapital til prosjektutvikling og prosjektadministrasjon.
 • Dekning av oppside (vederlag og utbytte) for prosjektets investorer.

MuskenSenter Energi AS

Konsulent og prosjektutviklingsselskap 

Lappland Prosjektutvikling AS

Konsulent og prosjektutviklingsselskap

Eierinteresser i andre selskaper

Sammen med Laponia Center AB er MuskenSenter medsøker av konsesjon for Lappland kraftverk

Laponia Center er majoritetseier av utbyggingsprosjektet av Lappland kraftverk. Laponia Center har all nødvendig rådighet og rettighet i Sverige for å kunne bygge kraftverk av Svenske vannressurser. Som minoritetseier er MuskenSenter medsøker av konsesjonbygging av kraftverket.

MuskenSenter har etablert Laponia Center. Laponia Center eies, gjennom avtalt overdragelse av aksjer, overført til svenske lulesamer med 80 prosent eierskap og der MuskenSenter står tilbake som minoritetseier med 20 prosent eierskap.

MuskenSenter har sammen med Laponia Center etablert Lappland Kraft – et selskap i konsern med Laponia Center – som skal ivareta stifternes interesser i forbindelse Lappland kraftverk prosjektet.

Minoritetseier i Laponia Center AB

Jokkmokk kommun, Sverige 

Minoritetseier i Lappland Kraft AS

Driftsselskap for Lappland kraftverk, Fauske kommune, Norge

Lappland kraftverk-prosjektet

Er en etablering av et grenseoverskridende miljø- og naturvennlig vannkraftutbygging i Nordland og Norrlands inland – basert på svenske vannkraftressurser, fallrettighet, interesse og norsk tiltaksområde, natur, miljø og samfunn.

MuskenSenter kan ikke på selvstending grunnlag søke om konsesjon for Lappland kraftverk

MuskenSenter skal på et selvstendig grunnlag ikke drive «vattenverksamhet», er ikke «verksamhetsutövare», kan ikke «anvenda mark och vatten» i de aktuelle områdene i Sverige og har følgelig, ikke rådighet ”på urminnens hävd” til «mark och vatten» eller fjellvann og fjellmark i de aktuelle områdene.

Dette leder videre til at MuskenSenter har heller ingen rett – på et selvstendig grunnlag – til å bruke svenske vannkraftressurser og drive virksomhet med regulering eller overledning av aktuelle svenske «nationalälverna».

Det er bare den «verksamhetsutövare» som har rådighet ”på urminnens hävd” (den samiske befolkningen/samer) til fjellmark og fjellvann i de aktuelle områdene:

 • Som kan søke svenske myndigheter om uttalelse, om at det fra svensk side intet er å innvende mot at senere søknad tas til behandling (art. 14 i konvensjon Norge/Sverige),
 • Som får drive virksomhet med regulering eller overledning av svenske vannkraftressurser/fjellvann til kraftformål, som et ledd i utvikling av det lokale næringslivet. Jfr. Miljöbalk 4 kap. §§ 1 og 6.
 • Som får bruke de aktuelle fjellvann og fjellmark («anvende mark och vatten») for å opprettholde og utvikle eget livsgrunnlag (det materielle kulturgrunnlaget) og det tradisjonelle næringsgrunnlaget, herunder reindriftsnæringen i svenske Sameland. Jfr. Lag (1989:812) og Lag (1971:437).

Laponia Center og MuskenSenter er og kan være søker om konsesjon for bygging av Lappland kraftverk, i følge dom (yttrande) av Mark- och miljødomstolen, sitat:

«Mark- och miljödomstolen finner för närvarande ingen hinder mot att Laponia Center AB och MuskenSenter AS i Norge ansöker om att få uppföra det aktuella kraftverket.»

 • Svensk lovgivning i Miljöbalk (1989:808) 4 kap. §§ 1 og 6 fastsetter hensynet til bruk av de aktuelle vatnene (natiolalälvarna) for utvikling av det lokale næringslivet, herunder for de lokale næringsutviklere i de aktuelle områdene.
 • Svensk Lov (1989:812) og (1971:437) fastsetter at; får å få drive virksomhet med regulering eller overledning av svenske vannkraftressurser («vattenverksamhet») i de aktuelle nationalälvarne, må tiltakshaver/den som skal drive virksomheten («verksamhetsutövaren») ha rådighet«urminnens hävd» til mark og vann i de områder der virksomheten skal drives.
 • Konvensjonen mellom Norge og Sverige av 11 mai 1929 – som er bestemmende for behandling av Lappland kraftverk prosjektet – er en overordnet internasjonal konvensjon, som gjelder for behandlingen for saken i Norge og Sverige og kan ikke endres ensidig av noen av partene. Eventuelle endringer må behandles i internasjonale domstoler og eventuelt helt opp til FN.

«urminnens hävd»

Denne rådighet på «urminnens hävd” er gitt av den svenske stat til; den samiske befolkningen/den som er same, som får bruke den aktuelle fjellmark og fjellvann for å styrke og bevare sitt materielle kulturgrunnlag, sitt samfunnsliv, næringsgrunnlag og herunder reindriften.

Generelt:

 • Tillatelse/konsesjon til bygging av Lappland kraftverk kan ikke meddeles/gis av norske myndigheter uten at Sverige i overensstemmelse med art. 12 i konvensjonen mellom Norge og Sverige av 11 mai 1929 har gitt sitt samtykke.
 • Sverige har lov bestemmelse om at svenske vannkraftressurser og fallrettighet i Sameland (Lappland) kan brukes bare til lokal nærings- og stedsutvikling og av samer – den lokale befolkningen – som etter svensk lovgivning har rådighet til de aktuelle vassdragene og områdene.
 • Norge har lov bestemmelse om at norske vannkraftressurser og fallrettighet i hele landet kan brukes bare til offentlig formål av offentlige (kommuner, fylkeskommuner, staten og offentlige eide selskap) som etter norsk lovgivning har rådighet til de aktuelle vassdragene og områdene.

 

MuskenSenter selger aksjer i sine datterselskaper for finansiering av prosjektutvikling for Lappland kraftverk-prosjektet

MuskenSenter tilrettelegger prosjektutviklingen og søkerprosessen for begge søkere

MuskenSenter svarer økonomisk for søknad om konsesjon og koordinerer alle prosjektarbeider – hele søker prosessen og prosjektutviklingen – for begge søkere.

 

MuskenSenter selger derfor aksjer i sine datterselskaper, MuskenSenter Energi og Lappland Prosjektutvikling, for finansiering av søknad om konsesjon og alle prosjektutviklingskostnader i forbindelse Lappland kraftverk prosjektet.

MuskenSenter får refundert/dekket sine kostnader/tjenester; MuskenSenter får refundert alle sine prosjektutviklingskostnader og dekning (betalt) for sine konsulenttjenester (i forbindelse Lappland kraftverk prosjektet) fra Lappland Kraft.   

Organisasjonskart og finansieringsmodell for prosjektutvikling/ søknad om konsesjon for Lappland kraftverk prosjektet:

Rettet aksjesalg

For gjenstående finansiering av prosjektutvikling (søknad om Konsesjon) fram til konsesjon blir gitt

MuskenSenter Energi AS er et konsulent- og prosjektutviklings-selskap rettet spesielt mot gjennomføring og finansiering av «Fase 1 prosjektutvikling» og basert på salg av aksje mot beregnet aksjeutbytte over 60 år.

Lappland Prosjektutvikling er et konsulent- og prosjektutviklings-selskap rettet spesielt mot gjennomføring og finansiering av «Fase 2 prosjektutvikling» og basert på salg av aksje mot éngangs utbytte.

B-aksjer i MuskenSenter Energi

For finansiering av Fase 1 prosjektutvikling - selger MuskenSenter aksjer i MuskenSenter Energi, som anført.

Selger 16.900 B-aksjer

Kr. 3.500 til 11.500,-/pr.aksje.

Beløpet for salg av aksjene går til finansiering av melding, førstehands tekniske utredninger, konsekvensutredning og utarbeidelse av søknad om konsesjon.

Aksjeutbytte/oppside fra konsesjon er gitt, til første driftsår

Aksjeutbytte indeksreguleres og er beregnet med;
kr 790,- pr. aksje/år fra konsesjon er gitt, under byggeperioden av kraftverket og første driftsår.

 

Aksjeutbytte/oppside fra etter første driftsår, og i 60 år

Aksjeutbytte indeksreguleres og er beregnet med;
kr 1.560,- pr. aksje/år etter første driftsår fra kraftverket er kommet i drift og i 60 år.

52,0 % avkastning

Det forholdsvis høye vederlaget/utbytte (avkastning til investor med opp til 52 %) med totalt kr. 1.560,- pr. aksje/pr. år, er basert på at det er betydelig «politisk risiko» (usikkerhet) ved saksbehandlingen av Meldingen i Norge, i forhold til bestemmelse i Vassdragslov i h.t. konvensjonen Norge/ Sverige av 11 mai 1929, Art. 14 (Behandlingsmåten) og Art. 15 (Underretning).

Aksjer i Lappland Prosjektutvikling

For finansiering av Fase 2 prosjektutvikling - selger MuskenSenter aksjer i Lappland Prosjektutvikling , som anført.

Hold deg oppdatert

Vi holder deg gjerne informert og oppdatert på vårt spennende prosjekt. Vi har derfor laget et Nyhetsbrev som vil inneholde prosjektstatus og utvikling i saksprosessen.

Det vil bare bli sendt ut nyhetsbrev når vi har ny informasjon som vil være av interesse for prosjektets fremdrift. 

Abonnér på vår nyhetsoppdatering!

Jeg ønsker å holdes oppdatert