Ledige stillinger 

Etter økt kapital og fremgang i Lappland kraftverk-prosjektet vil nå MuskenSenter ansette flere for videre administrasjon og prosjektledelse.

Prosjektleder – prosjektutvikling vannkraft

Prosjektlederen blir drivkraften for prosjektutvikling i forbindelse søknad om konsesjon for bygging av Lappland kraftverk prosjektet, herunder:

Saksbehandling og videre teknisk, økonomisk, bærekraftig, konsekvens og øvrig miljøfaglig utredning av forhold med hensyn til foreliggende «Melding Lappland kraftverk» og «Melding om nettilknytning for Lappland kraftverk». Videre forestår prosjektlederen; underretning, innhenting av uttalelser, saks opplysninger i anledning av søknaden, behandler forhold med hensyn til og i samråd med sentrale/lokale myndigheter, berørte parter, rådighets- og rettighetshavere, prosjekteier, konsesjonssøkere, aktuelle konsulenter og rådgivere.  

 

Etter tilfredsstillende gjennomført prosjektutvikling, søkerprosess og positiv konsesjonsbehandling av søknaden, går engasjementet over til prosjektsjef stilling. Herunder for videre detaljteknisk utredning – i samråd med konsulenter – og i nært samarbeide med daglig leder og byggherrens prosjekt- og arbeidsgruppe for utbygging av kraftverk.

Vi søker

Vi søker en strategisk, offensiv, drivende og gjennomføringssterk prosjektleder for videre prosjektutvikling, gjennomføring av planer og tiltak for hele søkeprosessen – søknad om konsesjon for bygging av planlagte Lappland kraftverk i Sulitjelma i Fauske kommune.

Søker må ha utdannelse, som ingeniør/sivilingeniør, eller annen relevant utdannelse og i tillegg ha praksis fra aktuell/tradisjonell næringsvirksomhet.

Lappland kraftverk

Lappland kraftverk er et grenseoverskridende miljø- og naturvennlig vannkraftverk under planlegging, i kommunene Sørfold, Saltdal, Fauske, Arjeplog og Jokkmokk. Kraftverket er basert på svensk vannfall, vannkraftressurs, fallrettighet, interesse, og svensk-norsk tiltaksområde, natur, miljø og samfunn.

Lappland kraftverk vil utnytte svenske vannressurser i øvre del av nedbørfeltene til Luleälven og Piteälven. Kraftstasjonen er planlagt i Sulitjelma, med adkomst fra Fagerli, med avløp til Grytvika i Saltdalsfjorden. Prosjektet kan oppsummeres slik:

 • Inntak/fallhøyde kote 820/577 moh.
 • Magasin størrelse 470 mill.m3
 • Tilløpstunnel lengde 45 km.
 • Avløpstunnel lengde 29 km.
 • Installert effekt 612 MW.
 • Installasjon (Pelton) 4 turbiner.
 • Midlere årsproduksjon 2100 GWh/år.
 • Beregnet utbyggingskostnad 5.460 mill.
 • Utbyggingspris 2,60 kr/kWh.

Kraftverket vil kunne bli det 4.-5. største vannkraftverket i Norge og vil kunne dekke strømforbruk til ca. 105 000 husstander. Til sammenligning har Bergen ca. 96 100 husstander og Bodø ca.16.500 husstander, tilsammen ca. 112.600 husstander.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en stilling med et stort potensiale for personlig utvikling og tilfredsstillende lønn – for person med ambisjoner og vilje/evne til samarbeid – i et selskap med mange påkommende utfordrende oppgaver/stillinger. Selskapet har et spesielt stort potensiale for utvikling av det lokale næringslivet, lokal- og regionale samfunnet, utdannelse og vår kultur i et bredere sammenheng. 

Ansettelsesstart: Januar 2020

Vi håper å kunne få tilsatt den aktuelle prosjektleder allerede fra 06. januar 2020 og ønsker derfor å motta søknad så snart som mulig, som sendes til post@muskensenter.no eller simon.andersen@muskensenter.no

 

For ytterligere informasjon om stillingen, ta eventuelt kontakt med daglig leder Simon Andersen i MuskenSenter/Lappland Kraft, tlf. 930 18 820 eller 478 18 820.

Søknadsfrist: Snarest
Tiltredelse: 06.01.2020
Ansettelsesforhold: Engasjement Heltid.
Ved positiv konsesjonsbehandling går stillingen over til en fast heltidsstilling for videre prosjektledelse.

Sted: Bodø

Generell informasjon:
For nærmere informasjon om stillingen kontakt daglig leder Simon Andersen
Tlf: 93 01 88 20

Søknaden sendes til:

post@muskensenter.no eller
simon.andersen@muskensenter.no

 

 

Vi ser for oss prosjektledelse delt i to deler, slik det her følger:

1.0 Fase 1 – Prosjektledelse fram til konsesjon er gitt, basert på:

1.1

Saksgang for større vannkraftutbygging – søkerprosessen:

Trinn 1 – Melding
Alle vannkraftprosjekter med produksjon over 40 GWh skal ha melding etter forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven.

Trinn 2 – Konsekvensutredning (KU)
Etter høring av meldingen fastsetter NVE et endelig konsekvensutrednings-program (KU-program).

Trinn 3 – Søknad
Etter at KU er ferdig og tiltakshaver har besluttet å gå videre med planene, sendes søknad og fagutredninger til Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE).

Trinn 4 – Innstilling til Olje- og energidepartementet (OED)
NVE skriver en innstilling som oversendes OED for videre behandling.

Trinn 5 – Vedtak
OED oversender vedtaket til søker – og i dette tilfellet til svenske myndigheter for «samtykke» i henhold til bestemmelsen i norsk-svenske konvensjon av 11. mai 1929 Art 12 – og kopi til NVE.

1.2

Gjennomføring av planer basert på foreliggende melding og bestemmelser etter;

 • «Forskrift om konsekvensutredninger» – av 21.06.2017, ikrafttredelse 01.07.2017.

 • «Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige» (vassdragsretten av 11. mai 1929) Art. 12, 14 og 15. Norsk og Svensk lovgivning.

 • «Miljöbalk (1989) – 4 kap. , §§ 1 og 6 – det er forbud å foreta «vattenreglering» i de aktuelle «nationalälvarna» hvis foretagendet ikke gjelder «utveckling av det lokala näringslivet». Svensk lovgivning.

 • Lag (1989:812) 2. kap. 1 § «Rådighet över vatten». Svensk lovgivning. «För att få bedriva vattenverksamhet skall verksamhetsutövaren ha rådighet över vattnet innom det område där verksamheten skal bedrivas.».
 • • Lag (1971:437) Rådighet» över vatten. Svensk lovgivning «Rettighet» / «Rådighet tilkommer den samiska befolkningen och grundas på urminnens hävd.»

  1.3

  Saksbehandlingen – søkerprosessen:

  Trinn 1 – Melding

  • Søker/tiltakshaver/verksamhetsutövare er Laponia Center AB, Jokkmokk kommun og medsøker (minoritetseier) MuskenSenter AB, Tysfjord kommune. Søkere er selvstendige juridiske enheter – representerer seg selv i Sverige og i Norge – og skal ikke ha «ombud» hverken i Sverige eller Norge.
  • «Melding Lappland kraftverk, Fauske kommune» ble sendt inn til NVE 20.12.2016 og etter anmodning fra NVE oppdatert med ny dato til den 20.08.2017. Se ny «Forskrift om konsekvensutredninger» – av 21.06.2017, som trådde i kraft 01.07.2017.
  • Meldingen er godkjent av NVE, i følge brev 14.10.2011 fra NVE til Miljödepartementet v/Riitta Svensson i Sverige, femte avsnitt, sitat: «Hvis vi får tilbakemelding fra dere om at saksbehandlingen kan fortsette, vil meldingen bli sendt på høring i begge land». NVE oversendte Meldingen ved brev av 11.09.2017 til OED med anmodning om, sitat: «Oversendelse av forhåndsmeldingen for avklaring med svenske myndigheter». NVE ber om at Meldingen bes sendt på høring til Sverige – norsk saksbehandling i Sverige (på vegne av svenske myndigheter). OED sendt Meldingen videre den 10.10.2017 til Naturvårdsverket i Stockholm/Sverige.
  • Meldingen er ikke sendt på høring i Norge slik det fremgår av anførte brev fra NVE og «Forskrift om konsekvensutredninger» Kapittel 4. § 15, første ledd og Kapittel 8. § 34. 3. ledd. fastsetter. Samtidig som (planprogram eller) melding … sendes på høring i Norge skal ansvarlig myndighet sende saken til berørte lokale eller regionale myndigheter i den andre staten. Denne bestemmelse gjelder for Norge, men skal ikke gjelde for Sverige, i følge overordnet bestemmelse i «Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige» av 11. mai 1929) Art. 15. (Internasjonal konvensjon som ikke kan ensidig endres av Norge).

  Trinn 2 – Konsekvensutredning (KU)

  • Arbeidet med konsekvensutredningen for Lappland kraftverk utføres av Multiconsult og er langt på vei gjennomført.
  • Det gjenstår å få gjennomført prøvefiske i planlagt regulert vassdrag og nøyaktige hydrologiske målinger i de aktuelle vassdragene.
  • Fagutredningene vil bli ferdigstilt etter at endelig utredningsprogram foreligger fra NVE.

  Trinn 3 – Søknad

  • Utarbeidelse av søknad om konsesjon for bygging av Lappland kraftverk er ikke påbegynt av søker. Søknaden skal utarbeides av Multiconsult, på vegne av søker, og oversendes til NVE.
  • Etter at KU er ferdig er også alle fagutredninger gjennomført. Etter dette vil søker – Laponia Center AB og MuskenSenter AS – sende søknad om konsesjon med tilhørende norske og svenske fagutredninger til NVE for videre behandling, i samsvar med bestemmelsen i «Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige» av 11. mai 1929 Art. 14, pkt. 2.

   

  1.4

  Saksbehandling – søker prosessen – før konsesjon er gitt, blir i store trekk slik det her følger:

  • Saksfremlegg for NVE til å behandle Melding fra 2016/2017, som er godkjent av NVE, slik at denne blir sendt på høring til berørte norske kommuner og parter. Dette arbeidet vil Simon Andersen selv kunne gjennomføre i stor utstrekning.
  • Videreutvikle nettilknytning – 420 kV kraftledning – for Lappland kraftverk mot Seitevare i Jokkmokk kommun og i samarbeide med Statnett mot Salten Trafo i Straumen, Sørfold kommune.
  • Utarbeide nødvendige utredninger – endelig konsekvensutredning og førstehands teknisk utredning – i samarbeid med Multiconsult.
  • Avholde møter med Länsstyrelsen og berørte parter i Sverige, men hensyn til konsekvensutredning i Sverige.
  • Avholde møter med norske myndigheter, kommuner og berørte parter.
  • Utarbeide siste del av teknisk utredning, drift av prosjektet, masser, deponi, miljøhensyn og spesielt nærmiljøet, i tett samarbeid med Multiconsult.
  • Utarbeide teknisk vurderinger av prosjektet, i samråd med våre tekniske styremedlemmer, kommunene og Multiconsult.
  • Oppfølging av søker prosessen – søknaden – overfor norske og svenske lokale, regionale og nasjonale myndigheter.
  • Oppfølging av søker prosessen med hensyn til informasjon og tilbakemelding, spesielt overfor rettighetshavere/rådighetshavere/samene, Samebyer og andre berørte parter i Sverige.

  • Samråd med berørte samer i Norge, med hensyn til erstatning, tilskudd/vederlag og eller indirekte/direkte bidrag.

  • Vurdering av forhold som har betydning for myndighetenes behandling av søknaden – unngå innsigelser mot prosjektet og spesielt fra samisk hold.

  • Tilrettelegge prosjektet med hensyn til detaljprosjektering når konsesjon er gitt – forberedende arbeider.

   2.0 Fase 2 – Prosjektledelse etter at konsesjon er gitt, må baseres på:

    • Prosjektledelse av tekniske utredninger, som skal lede til endelig utforming av prosjektet, anbudsbeskrivelser, entreprise og bygging av kraftverket. • Arbeidet må tilrettelegges/utarbeides under flere disipliner og av en større teknisk og økonomisk organisasjon.
    • Lappland Kraft må få på plass en rådgivende gruppe, en prosjektorganisasjon, som prosjektleder kan støtte seg til.
    • Direktør for Lappland Kraft ansettes, som kan bistå oss, herunder prosjektlederen, i prosessen og det videre fremdrift.
    • Prosjektledelse for bygging av kraftverket vurderes særskilt etter at konsesjon er gitt, men kan eventuelt vurderes under Fase 1 – om vi får en tilfredsstillende søker som har tilstrekkelig kompetanse for begge fagområdene.

   Hold deg oppdatert

   Vi holder deg gjerne informert og oppdatert på vårt spennende prosjekt. Vi har derfor laget et Nyhetsbrev som vil inneholde prosjektstatus og utvikling i saksprosessen.

   Det vil bare bli sendt ut nyhetsbrev når vi har ny informasjon som vil være av interesse for prosjektets fremdrift. 

   Abonnér på vår nyhetsoppdatering!